Birtokvédelmi ügyek

Birtokvédelmi eljárás

 

ÜGY LEÍRÁSA

 

A Ptk. szabályai szerint, ha a birtokost birtokától jogalap nélkül megfosztják vagy birtoklásában jogalap nélkül háborítják (tilos önhatalom) birtokvédelem illeti meg.

Akit birtokától megfosztanak, vagy birtoklásában zavarnak, a jegyzőtől 1 (egy) éven belül kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását, vagy a zavarás megszüntetését. A birtokában sértett választhat, hogy a jegyzőhöz vagy a bírósághoz fordul-e védelemért, a bíróság azonban mindenképpen a birtokláshoz való jogosultság alapján dönt.

Birtokvédelmi eljárás során a jegyző csak a birtoklás ténye alapján dönthet, jogosultságot nem vizsgálhat, az csak a bíróság hatásköre. Amennyiben az ügyben valamely jogkérdés vitás – pl. kinek a tulajdonában áll az ingatlan, érvényes-e egy adott szerződés, megszűnt-e a bérleti jogviszony stb. – kizárólag bíróság jogosult eljárni, ilyen ügyekben a jegyző nem dönthet.

A jegyző a birtokvédelmi határozat meghozatalához a tényállás tisztázása érdekében bizonyítási eljárást folytat le. A jegyző a bizonyítási eljárás során megismert bizonyítékokat szabadon mérlegeli. A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényeket annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a jegyző valósnak fogadja el. Ez történhet tanúk meghallgatásával, ügyfél nyilatkozatával, helyszíni szemle keretében, illetve iratok, fénykép bemutatásával. A jegyző a tényállás tisztázásához szükséges bizonyítékokat az eljárási határidő lejártát megelőző ötödik napig fogadja be, ezt követően a bizonyítási eljárást befejezi és a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján meghozza a határozatát.

A jegyző határozattal elrendeli az eredeti birtokállapot helyreállítását és a birtoksértőt a birtoksértő magatartástól eltiltja, ha a kérelemben foglaltakat a megismert bizonyítékok alapján megalapozottnak találta.

A jegyző a kérelmet határozattal elutasítja, ha a kérelemben foglaltakat a megismert bizonyítékok alapján nem találta megalapozottnak.

A jegyzőnek a birtoklás kérdésében hozott határozatát a meghozatalától számított 3 napon belül végre kell hajtani.

 

KI JOGOSULT AZ ELJÁRÁSRA

Akit birtokától megfosztanak, vagy birtoklásában zavarnak. Az eljárás mindig a kérelmező – bejelentő kérelmére indul, a kérelmező által meghatározott személlyel szemben.

 

KÉRELEM BENYÚJTÁSA (HELYE, IDEJE MÓDJA)

Módja: Személyesen, Postai úton, E-papír útján (Ügyfélkapun keresztül).

Helye: 2890 Tata, Kossuth tér 1.

Ideje:

Ügyfélfogadás

hétfő: 08.00 – 12.00 és 13.00-16:00
szerda:13.00 – 15.30

péntek: 8.00 – 12.00

 

KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

Kérelemnek kötelezően tartalmaznia kell:

– a birtokvédelmet kérő (kérelmező) nevét, lakcímét vagy székhelyét, továbbá aláírását

– az ellenérdekű fél (kérelmezett) nevét, lakcímét vagy székhelyét, akivel szemben a birtokvédelmet kérik

– a jelenlegi, fennálló birtokállapot – birtoksértő helyzet, esemény, cselekmény – leírását, a birtokvitával érintett dolog megjelölését

– az eredeti – a birtoksértést közvetlenül megelőző – birtokállapot leírását

– mikor és hol történt a birtokháborítás, illetve mióta tart

– konkrét megfogalmazása annak, hogy a kérelem mire irányul, mi a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelem

– a birtoksértésre vonatkozó bizonyítékokat (például: fénykép, irat, tanúnyilatkozat stb.) csatolni kell

– amennyiben a kérelmező jogi személy, ill. jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, cégkivonatot, aláírási címpéldányt kell csatolni

– Társasházak esetében a képviseletre jogosult személynek (közös képviselő, IB Elnök) a tisztsége betöltésének igazolására szolgáló, megválasztásáról szóló közgyűlési határozat másolatát, valamint a társasház tulajdonosi közössége által meghozott, a birtokvédelmi eljárás megindításáról szóló közgyűlési határozatot szükséges mellékletként csatolni

– amennyiben meghatalmazott (pl. jogi képviselő) útján jár el, a meghatalmazást csatolni kell.

 

A kérelmet – a mellékleteivel együtt – eggyel több példányban kell benyújtani, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kérik.

 

ELJÁRÁSI ILLETÉKEK, FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK

A birtokvédelmi eljárás illetékmentes.

 

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ

15 nap, mely nem hosszabbítható meg. A birtokvédelmi eljárást a jegyző 30 napon belül folytatja le, ha az eljárás során tolmács kirendelése válik szükségessé.

 

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG

A jegyző határozata ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs.

Az a fél, aki a jegyző birtokvédelem kérdésében hozott határozatát sérelmesnek tartja, a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül a másik féllel szemben indított perben kérheti a határozat megváltoztatását. A birtokháborítás megszüntetése iránt indított per illetéke 21.000,- Ft. A keresetindításnak a jegyző által hozott határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. A bíróság elrendelheti a birtoklás kérdésében a jegyző által hozott határozat végrehajtásának felfüggesztését, ha a rendelkezésre álló adatok alapján a határozat megváltoztatása várható.

 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

A birtokvédelmi alapeljárásban:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.);

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.);

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény;

 

A birtokvédelmi végrehajtási eljárásban:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.);

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet;

 

ÜGYFÉL JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI

Az ügyfél joga, hogy

 • kérelmet nyújtson be,
 • kérelmével a tárgyában hozott döntés véglegessé válásáig rendelkezzen, a kérelmet visszavonja,
 • ügyében személyesen eljárjon, vagy – ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását – helyette törvényes képviselője, vagy az általa, illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt járjon el,
 • az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az eljárás során keletkezett iratba, azokról a jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy – kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében – másolatot kérhet,
 • az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tegyen, jegyzőkönyv felvételét kérje,
 • bizonyítási eljárást indítványozzon,
 • igazolási kérelmet terjesszen elő,
 • jogorvoslattal éljen,
 • az eljárás során jogairól és kötelezettségeiről tájékoztatást kapjon.

 

Az ügyfél kötelessége, hogy

 • az idézésnek eleget tegyen,
 • a hiánypótlási felhívásnak eleget tegyen,
 • az eljárás során jóhiszeműen járjon el,
 • az eljárás során együttműködjön a hatósággal, a többi résztvevővel.

 

SZERVEZETI EGYSÉG, ÜGYINTÉZŐ

Humánszolgáltatási Iroda

Dr. Hermann Zoltán igazgatási ügyintéző

Tel.: 34/588-686

Letölthető dokumentumok