Központi címregiszter (KCR) ügyek – Címkezelési eljárás

A Tata város közigazgatási területén lévő címeket a jegyző állapítja meg és kezeli a központi címregiszterben (KCR).

 

Magyarországon a közigazgatás nem rendelkezett egységes, közhiteles, az ország valamennyi címét lefedő cím-adatbázissal. A KCR létrehozásának célja, hogy a különböző nyilvántartásokban párhuzamosan nyilvántartott címadatokat egyetlen nyilvántartásba egyesítse, és ezzel elérje, hogy az adatok naprakészek, pontosak legyenek és a különböző nyilvántartásokban szereplő címadatok megegyezzenek. Az ezzel kapcsolatos feladatok ellátását a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet írja elő. A nyilvántartás naprakészen tartásáról a jegyző gondoskodik a különböző nyilvántartásokban (ingatlan-nyilvántartás, lakcímnyilvántartás, postai címnyilvántartás) szereplő címek felülvizsgálatával, szükség esetén új címek képzésével.

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet (Nytv. Vhr.) 37. § értelmében a központi címregiszterbe bejegyzett címelemek megváltozása miatt költözéssel nem járó lakcímváltozásról a polgárnak nem kell bejelentést tennie. A lakcímadat fentiek szerinti megváltozása nem minősül adatváltozásnak, arról az eredeti bejegyzési időpont változatlanul hagyásával állítja ki a változással érintett lakcím szerint illetékes járási hivatal (kormányablak) a címváltozásnak megfelelő hatósági igazolványt.

 

KI JOGOSULT AZ ELJÁRÁSRA

Magyarország területén élő magyar állampolgárok, a bevándorolt és a letelepedett jogállású, valamint a menekültként vagy oltalmazottként elismert személyek, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek (amennyiben a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogukat Magyarország területén gyakorolják), külföldön élő magyar állampolgárok.

 

KÉRELEM BENYÚJTÁSA (HELYE, IDEJE MÓDJA)

Módja:

Postai úton – postacím: 2890 Tata, Kossuth tér 1.

Személyesen

Ügyintézés helye: 2890 Tata, Kossuth tér 1.

Ügyfélfogadás:

hétfő: 08.00 – 12.00 és 13.00-16:00
szerda:13.00 – 15.30

péntek: 8.00 – 12.00

E-papír útján (Ügyfélkapun keresztül).

 

KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

társasházi alapító okira

használatbavételi engedély

 

ELJÁRÁSI ILLETÉKEK, FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK

Illetékmentes.

 

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ

60 nap

 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásról szóló 1992. évi LXVI. törvény

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról

a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet

 

AZ ÜGYFÉL JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI

Az ügyfél joga, hogy

 • kérelmet nyújtson be,
 • kérelmével a tárgyában hozott döntés véglegessé válásáig rendelkezzen, a kérelmet visszavonja,
 • ügyében személyesen eljárjon, vagy – ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását – helyette törvényes képviselője, vagy az általa, illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt járjon el,
 • az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az eljárás során keletkezett iratba, azokról a jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy – kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében – másolatot kérhet,
 • az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tegyen, jegyzőkönyv felvételét kérje,
 • bizonyítási eljárást indítványozzon,
 • igazolási kérelmet terjesszen elő,
 • jogorvoslattal éljen,
 • az eljárás során jogairól és kötelezettségeiről tájékoztatást kapjon.

Az ügyfél kötelessége, hogy

 • az idézésnek eleget tegyen,
 • a hiánypótlási felhívásnak eleget tegyen,
 • az eljárás során jóhiszeműen járjon el,
 • az eljárás során együttműködjön a hatósággal, a többi résztvevővel.

 

SZERVEZETI EGYSÉG

Humánszolgáltatási Iroda

Herczog Alexandra igazgatási ügyintéző

Tel.: 34/588-637

 

SZERVEZETI EGYSÉG

Humánszolgáltatási Iroda

Valter Ákos igazgatási ügyintéző

Tel.: 34/588-627

Letölthető dokumentumok