Lakcímfiktiválási eljárás

ÜGY LEÍRÁSA

 

Ellenkező bizonyításig, amennyiben a szállásadó írásban úgy nyilatkozik, hogy a szállásadónak nem minősülő polgár bejelentett lakcímadata nem valós, a jegyző, illetve a járási hivatal megállapítja a lakcím érvénytelenségét és a döntés véglegessé válását követően az érvénytelen lakcímadatot a nyilvántartásban fiktív jelzéssel szerepelteti mindaddig, amíg a polgár a valós lakcímét be nem jelenti.

Nem vezethet a lakcímadat érvénytelenségének megállapítására az a körülmény, hogy a polgár nem él életvitelszerűen a lakóhelyként bejelentett lakásban.

Nem lehet érvényteleníteni annak a polgárnak a lakcímét, aki szerződéses vagy önkéntes tartalékos katonai szolgálat teljesítése, gyógyintézeti kezelés miatt nem tartózkodik lakóhelyén, illetve előzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztés büntetését tölti.

Akkor sem érvényteleníthető a lakcím, ha a polgár a lakás végleges elhagyásának szándéka nélkül, átmenetileg nem tartózkodik a lakásban (pl.: iskolai tanulmányok, munkavégzés miatt).

A lakcímbejelentés ténye önmagában a lakás vagy az ingatlan használatához fűződő, valamint egyéb vagyoni jogot nem keletkeztet, és nem szüntet meg. Érvénytelen a bejelentett lakcímadat, ha a polgárnak a lakás használatára vonatkozó joga megállapodás alapján már nem áll fenn, illetve jogerős bírósági vagy véglegessé vált hatósági határozat alapján megszűnt és a határozatot végrehajtották.

 

KI JOGOSULT AZ ELJÁRÁSRA

A lakcím érvénytelenné (fiktívvé) nyilvánítását a szállásadó kezdeményezheti, aki a kijelentésre való jogosultságát az alábbiak szerint igazolja,

– az ingatlan tulajdonosaként, vagy haszonélvezőjeként a helyrajzi szám megadásával,

– önkormányzati lakás bérlőjeként a bérleti szerződés másolatával.

Szállásadó az a személy, aki jogosult egy természetes személynek valamely lakás vagy lakás céljára szolgáló egyéb helyiség használatát biztosítani. Szállásadó továbbá a lakcímbejelentési eljárásban a befogadott polgár tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X.26.) Korm. rendelet 33.§-ában felsoroltak.

 

KÉRELEM BENYÚJTÁSA (HELYE, IDEJE MÓDJA)

Módja: A kérelem benyújtható személyesen, postai úton (az alábbi címre), E-papír útján (ügyfélkapun keresztül)

Ügyintézés helye: 2890 Tata, Kossuth tér 1.

Ideje:

Ügyfélfogadás

hétfő: 08.00 – 12.00 és 13.00-16:00

szerda: 13.00 – 15.30

péntek: 8.00 – 12.00

 

ELJÁRÁSI ILLETÉKEK, FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK

Illetékmentes.

 

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ

Ha a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott – sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban hatvan nap.

 

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG

A jegyző döntésével szemben nincs helye fellebbezésnek. Az ügyfél a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. A keresetlevelet a határozat közlésétől számított 30 napon belül kell a Győri Törvényszéknek címezve a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Humánszolgáltatási Irodájához (postacím: 2890 Tata, Kossuth tér 1.) benyújtani.

 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásról szóló 1992. évi LXVI. törvény;

146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról;

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény;

 

AZ ÜGYFÉL JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI

Az ügyfél joga, hogy

– kérelmet nyújtson be,

– kérelmével a tárgyában hozott döntés véglegessé válásáig rendelkezzen, a kérelmet visszavonja,

– ügyében személyesen eljárjon, vagy – ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását

– helyette törvényes képviselője, vagy az általa, illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt járjon el,

– az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az eljárás során keletkezett iratba, azokról a jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy – kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében – másolatot kérhet,

– az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tegyen, jegyzőkönyv felvételét kérje,

– bizonyítási eljárást indítványozzon,

– igazolási kérelmet terjesszen elő,

– jogorvoslattal éljen,

– az eljárás során jogairól és kötelezettségeiről tájékoztatást kapjon.

 

Az ügyfél kötelessége, hogy

– az idézésnek eleget tegyen,

– a hiánypótlási felhívásnak eleget tegyen,

– az eljárás során jóhiszeműen járjon el,

– az eljárás során együttműködjön a hatósággal, a többi résztvevővel.

 

 

SZERVEZETI EGYSÉG, ÜGYINTÉZŐ

Humánszolgáltatási Iroda

Herczog Alexandra igazgatási ügyintéző

Tel.: 34/588-637