Gyámnevezés és gyámságból való kizárás

ÜGY LEÍRÁSA

 

A szülői felügyeletet gyakorló szülő a halála esetére kiskorú gyermeke részére nevezhet meg gyámot vagy a gyámságból kizárhat személyeket a települési önkormányzat jegyzője előtt is.

Az ügyintéző a személyes meghallgatáson a nyilatkozatot jegyzőkönyvbe foglalja. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a gyermek és a nevezett gyám vagy a gyámságból kizárt személy személyazonosító adatait, valamint a szülő részére történt felhívást a személyi adataiban és lakcímében történt változásról. A nyilatkozatról az ügyintéző értesíti az illetékes gyámhivatalt.

 

KI JOGOSULT AZ ELJÁRÁSRA

A Tata város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező szülő kiskorú gyermeke tekintetében.

 

KÉRELEM BENYÚJTÁSA (HELYE, IDEJE MÓDJA)

Módja: A nyilatkozat személyesen tehető meg – jegyzőkönyv felvétel – hivatali időben.

Ügyintézés helye: 2890 Tata, Kossuth tér 1.

Ideje:

Ügyfélfogadás

hétfő: 08.00 – 12.00 és 13.00-16:00
szerda:13.00 – 15.30

péntek: 8.00 – 12.00

 

ELJÁRÁSI ILLETÉKEK, FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK

A gyámhatósági eljárás költség- és illetékmentes.

 

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ

Az ügyintézési határidő sommás eljárás keretében – amikor minden irat rendelkezésre áll a döntés meghozatalához – 8 nap, egyéb esetben 60 nap az eljárásra fordítható idő.

 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

A gyámhatóságról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet;

A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet;

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény;

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet;

Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvény;

 

ÜGYFÉL JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI

Az ügyfél joga, hogy

 • kérelmet nyújtson be
 • kérelmét a döntésig módosítsa, visszavonja
 • önmaga helyett megbízottja járjon el
 • saját ügye irataiba betekintsen, nyilatkozatot tegyen
 • jegyzőkönyv felvételét kérje
 • meghallgatást, bizonyítékok beszerzését kérje
 • igazolási kérelmet terjesszen elő
 • jogorvoslattal éljen.

 

Kötelezettsége:

 • idézésnek eleget tenni
 • hiánypótlásnak eleget tenni
 • jóhiszeműen közreműködni.

 

SZERVEZETI EGYSÉG, ÜGYINTÉZŐ

Humánszolgáltatási Iroda

Csicsainé Rischl Anna irodavezető-helyettes

Tel.: 34/588-688