Zenés, táncos rendezvény

ÜGY LEÍRÁSA

Zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható.

Zenés, táncos rendezvénynek tekintendő minden rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, nem zártkörű, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény, amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni.

A vonatkozó rendelet hatálya azokra az alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre terjed ki, amelyeket

 • tömegtartózkodásra szolgáló építményben, helyiségben tartanak, és a terület a 300 fő befogadóképességet meghaladja, vagy
 • a szabadban tartanak és a résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja (szabadtéri rendezvény).

A vonatkozó rendeletet nem kell alkalmazni: politikai, választási rendezvényekre, gyűlésre, vallási közösségek vallásos szertartásaira, rendezvényeire, családi eseményekkel kapcsolatosan, és közoktatási intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre.

 

KI JOGOSULT AZ ELJÁRÁSRA

Az engedély iránti kérelmet a Tata városban megrendezésre kerülő zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetője, szabadtéri rendezvény esetében a rendezvény szervezője nyújtja be.

 

KÉRELEM BENYÚJTÁSA (helye, ideje, módja)

Módja: A kérelem benyújtható személyesen vagy postai úton (az alábbi címre).

A gazdálkodó szervezetek számára az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet kötelezővé teszi az elektronikus ügyintézést, ezért eljárásaink megindítására cégek és egyéni vállalkozók számára csak elektronikus úton van lehetőség, e-Papír útján.

Ügyintézés helye: 2890 Tata, Kossuth tér 1.

Ügyfélfogadás:

hétfő: 08.00 – 12.00 és 13.00-16:00

szerda:13.00 – 15.30

péntek: 8.00 – 12.00

 

KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

 • Cégkivonat / egyéni vállalkozói igazolvány, aláírási címpéldány, meghatalmazás (ha szükséges)
 • Biztonsági terv
 • Bérleti szerződés (ha nem a tulajdonos a kérelmező)
 • A rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások megnevezése
 • Haszonélvező, vagy tulajdonostársak hozzájárulása (haszonélvező, illetve közös tulajdon esetén)
 • Tűzvédelmi szabályzat

 

ELJÁRÁSI ILLETÉKEK, FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK

Illetékmentes.

 

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ

20 nap

 

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG

Az elsőfokú határozat, illetve a jogszabályban meghatározott végzés ellen a döntés közlésétől számított 15 napon belül fellebbezést lehet előterjeszteni a döntést meghozó hatóságnál Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalhoz címezve.

 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet;

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény;

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet;

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól;

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól;

 

ÜGYFÉL JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI

Az ügyfél joga, hogy

 • kérelmet nyújtson be,
 • kérelmével a tárgyában hozott döntés véglegessé válásáig rendelkezzen, a kérelmet visszavonja,
 • ügyében személyesen eljárjon, vagy – ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását – helyette törvényes képviselője, vagy az általa, illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt járjon el,
 • az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az eljárás során keletkezett iratba, azokról a jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy – kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében – másolatot kérhet,
 • az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tegyen, jegyzőkönyv felvételét kérje,
 • bizonyítási eljárást indítványozzon,
 • igazolási kérelmet terjesszen elő,
 • jogorvoslattal éljen,
 • az eljárás során jogairól és kötelezettségeiről tájékoztatást kapjon.

Az ügyfél kötelessége, hogy

 • az idézésnek eleget tegyen,
 • a hiánypótlási felhívásnak eleget tegyen,
 • az eljárás során jóhiszeműen járjon el,
 • az eljárás során együttműködjön a hatósággal, a többi résztvevővel.

 

SZERVEZETI EGYSÉG, ÜGYINTÉZŐ

Humánszolgáltatási Iroda

Dr. Hermann Zoltán igazgatási ügyintéző

Tel.: 34/588-686