Üzletköteles termékek működési engedélye

A 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet 3. számú mellékletében meghatározott termékkörök kizárólag üzletben forgalmazhatók, amelyek forgalmazásához működési engedélyt kell kérni kereskedelmi hatóságnál:

1. 

2. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag;

3. az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;

4. állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;

5. fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti 1., 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó termékek, az ott meghatározott kivételekkel;

6. növényvédő szerek és hatóanyagaik;

7. nem veszélyes hulladék;

8. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG és az üzemanyag.

A szomszédos ingatlanok tulajdonosai ügyfélként vesznek részt az engedélyezési eljárásban, kivéve a bevásárlóközpontok üzleteit.

Az engedélyezni kívánt termékkörtől függően az érintett szakhatóságok előzetes hozzájárulását követően kerül sor a működési engedély kiadására és nyilvántartásba veszi, mely az Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Rendszerben (OKNYIR) (https://oknyir.kh.gov.hu/) elérhető.

Ezen termékkörök árusítását csak jogerős működési engedély birtokában lehet megkezdeni.

A kereskedő adatváltozás (pl: székhelycím, termékkör változás, nyitvatartási idő megváltozása – hosszabb ideig, de legalább egy hétig fennálló változását) esetén köteles az adatváltozást a kereskedelmi hatóságnál haladéktalanul bejelenteni.

Ki jogosult az eljárásra:

Tata város közigazgatási területén üzletet nyitó kereskedő, cég, egyéni vállalkozó.

Kérelem benyújtása (helye, ideje módja):

A gazdálkodó szervezetek számára az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet kötelezővé teszi az elektronikus ügyintézést, ezért eljárásaink megindítására cégek és egyéni vállalkozók számára csak elektronikus úton van lehetőség (ÖNKORMÁNYZATI HIVATALI PORTÁL – https://ohp-20.asp.lgov.hu/kereses) az alábbi módon:

Lépések:

 • Bejelentkezés

 • Szerepkörváltás

 • Tata település kiválasztása

 • Ügyindítás

 • Ágazat kiválasztása (ipar-kereskedelem)

 • Ügytípus kiválasztása (üzleti tevékenység)

 • Űrlap keresés elindítása

 • Megfelelő űrlap kiválasztása (online kitöltés)

 • működési engedély kérelem üzletköteles termék forgalmazásához

 • Kérelem tárgyát kiválasztani

 • új bejelentés

VAGY

 • változás bejelentése

VAGY

 • működési engedély visszavonási kérelem

Kérelemhez csatolandó dokumentumok:

Képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazás szükséges.

A kereskedőnek szükséges igazolnia az üzlet használatának jogcímét, haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását, illetve a közös tulajdonban álló üzlet esetében a tulajdonostársak hozzájárulását.

A tulajdonjogot igazoló tulajdoni lapot a jegyző szerzi be. A kereskedelmi tevékenységre használt helyiség helyszínrajzi beazonosítása szükséges.

Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek:

Illetékmentes.

Ügyintézési határidő:

25 nap

Jogorvoslati lehetőség:

Az elsőfokú határozat, illetve a jogszabályban meghatározott végzés ellen a döntés közlésétől számított 15 napon belül fellebbezést lehet előterjeszteni a döntést meghozó hatóságnál Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalhoz címezve.

Vonatkozó jogszabályok:

– A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

– A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

– A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet

– az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

– A gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló 2001. évi XCVI. törvény

– Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

– 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

– 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

Szervezeti egység:

Humánszolgáltatási Iroda

Bondor Violetta igazgatási ügyintéző

: 34/588-617