Telep létesítés

ÜGY LEÍRÁSA

 

A bejelentéshez kötött tevékenységek esetében az iparosnak a hatóságnál írásban kell bejelenteni a folytatni kívánt ipari tevékenységet, amelynek alapján a hatóság – miután a társosztály visszaigazolta az építésügyi szabályok alapján, hogy a telepen az adott tevékenység folytatható – ha a bejelentés megfelel a jogszabályban előírt feltételeknek, e tényről a bejelentést tevőt igazolás megküldésével értesíti és a telepet nyilvántartásba veszi.

A telepengedély-köteles tevékenységek folytatása esetén telepengedélyezési eljárást kell lefolytatni a jogszabályban felsorolt szakhatóságok előzetes bevonásával, a szomszédos ingatlan tulajdonosainak ügyfélként való részvételével, amelynek eredményeként – a jogszabályi feltételek fennállása esetén – az iparos telepengedélyt kap.

Az adatváltozást – az ipari tevékenység változtatását ide nem értve – illetve a tevékenység megszüntetését haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek az ipari tevékenység végzője.

 

KI JOGOSULT AZ ELJÁRÁSRA

A Tata településen végzett – a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet mellékleteiben pontosan felsorolt – gazdasági (termelő vagy szolgáltató) tevékenységet (ipari tevékenység) folytató cég, egyéni vállalkozó.

 

KÉRELEM BENYÚJTÁSA (HELYE, IDEJE MÓDJA)

Módja: A kérelem benyújtható személyesen vagy postai úton (az alábbi címre), illetve e-papír útján.

A gazdálkodó szervezetek számára az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet kötelezővé teszi az elektronikus ügyintézést, ezért eljárásaink megindítására cégek és egyéni vállalkozók számára csak elektronikus úton van lehetőség, e-papír útján.

Ügyintézés helye: 2890 Tata, Kossuth tér 1.

Ideje:

Ügyfélfogadás

hétfő: 08.00 – 12.00 és 13.00-16:00

szerda:13.00 – 15.30

péntek: 8.00 – 12.00

 

KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

 • cég esetében cégkivonat, egyéni vállalkozó esetében egyéni vállalkozói igazolvány/igazolás  aláírási joggal rendelkező személy aláírási címpéldány
 • ha nem az aláírásra jogosult személy jár el, meghatalmazás
 • bérleti szerződés
 • telepengedély-köteles tevékenység folytatása esetén a szomszédos ingatlanok tulajdonosainak, társasház esetén a közös képviselők neve, elérhetőségi címe és
 • helyszínrajz

 

ELJÁRÁSI ILLETÉKEK, FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK

Bejelentés-köteles tevékenység folytatása esetén: a bejelentés illetékmentes.

 

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ

Bejelentés-köteles tevékenység folytatása esetén: 15 nap

Telepengedély-köteles tevékenység folytatása esetén: 30 nap

 

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG

Az elsőfokú határozat, illetve a jogszabályban meghatározott végzés ellen a döntés közlésétől számított 15 napon belül fellebbezést lehet előterjeszteni a döntést meghozó hatóságnál Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalhoz címezve.

 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet;

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet;

A telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 35/1999. (X.13.) BM rendelet;

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény;

Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény;

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény;

 1. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól;

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól;

 

ÜGYFÉL JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI

Az ügyfél joga, hogy

 • kérelmet nyújtson be,
 • kérelmével a tárgyában hozott döntés véglegessé válásáig rendelkezzen, a kérelmet visszavonja,
 • ügyében személyesen eljárjon, vagy – ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását – helyette törvényes képviselője, vagy az általa, illetve törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt járjon el,
 • az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az eljárás során keletkezett iratba, azokról a jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy – kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében – másolatot kérhet,
 • az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tegyen, jegyzőkönyv felvételét kérje,
 • bizonyítási eljárást indítványozzon,
 • igazolási kérelmet terjesszen elő,
 • jogorvoslattal éljen,
 • az eljárás során jogairól és kötelezettségeiről tájékoztatást kapjon.

Az ügyfél kötelessége, hogy

 • az idézésnek eleget tegyen,
 • a hiánypótlási felhívásnak eleget tegyen,
 • az eljárás során jóhiszeműen járjon el,
 • az eljárás során együttműködjön a hatósággal, a többi résztvevővel.

 

SZERVEZETI EGYSÉG, ÜGYINTÉZŐ

Humánszolgáltatási Iroda

Dr. Hermann Zoltán igazgatási ügyintéző

Tel.: 34/588-686