Parlagfű, illetve egyéb allergén gyom bejelentés, növényvédelmi ügyek

ÜGY LEÍRÁSA

 

Az egyes növényvédelemmel kapcsolatos hatósági ügyek intézését – a jegyző hatáskörében eljárva – a Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Iroda végzi.

A mezőgazdasági termelés zavartalanságának, továbbá az egészséges környezethez fűződő jog biztosítása érdekében az allergén gyomok elleni védekezés össztársadalmi érdek, így a védekezési késedelem, illetve e kötelezettségek teljesítésének elmaradása adott esetben jelentős vagy helyrehozhatatlan kárral járhat.

Panaszok kivizsgálása

A postai úton, elektronikus levélben bejelentett ingatlanok esetében a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bek b) pontja szerint belterületen, kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a települési önkormányzat jegyzője jár el.

A külterületi ingatlan gyomosságára, allergén növények jelenlétére vonatkozó, megalapozott panaszt intézkedésre a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező jogosult a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály, Földhivatali Osztály 3.-ra továbbítjuk.

A helyszíni bejárás során megvizsgálásra kerül, hogy az adott ingatlan parlagfűvel, vagy egyéb allergén gyomokkal fertőzött-e.

Amennyiben az ingatlanon parlagfű jelenlétét tapasztaljuk, úgy a hatósági eljárást az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) alapján folytatjuk le. A Tv. 17. § (4) bekezdésében előírt parlagfű elleni védekezés elmulasztása esetén belterületen a jegyző elrendeli a közérdekű védekezést.

Amennyiben a területen parlagfű jelenlétét nem, de egyéb allergén gyomok jelenlétét észleljük, amelyek veszélyeztetik a szomszédos termelők növénytermelési, növényvédelmi biztonságát vagy az emberi egészséget, úgy a Tv. 17. § (1) bekezdés c) pontja alapján kötelezzük a tulajdonost, vagy földhasználót a védekezési kötelezettségének teljesítésére, a gyomfertőzés megszüntetésére, az allergén gyomok virágzásának a megakadályozására.

A Tv. 17. § (1) bekezdés c) pontja alapján a földhasználó köteles az egyéb károsítók ellen védekezni, ha azok más, különösen a szomszédos termelők növénytermelési, növényvédelmi biztonságát vagy az emberi egészséget bármely módon veszélyeztetik, valamint figyelembe venni az integrált gazdálkodás alapelveit, továbbá a környezet és a természet védelmét.

 

KI JOGOSULT AZ ELJÁRÁSRA:

Természetes személy, vagy jogi személy.

 

KÉRELEM BENYÚJTÁSA (helye, ideje, módja):

Módja: E-papír: cégkapu, hivatali kapu (cégeknek kötelező), e-mail, személyesen ügyfélfogadási időben, postai úton

Helye: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 217-es iroda

Ideje:

Hétfő: 8:00-12:00, 13:00-16:00

Kedd: nincs ügyfélfogadás

Szerda: 13:00-15:30

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Péntek: 8:00-12:00

 

ELJÁRÁSI ILLETÉKEK, FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK:

Illetékmentes

 

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ:

Beérkezéstől számított 30 nap.

 

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG:

A döntés ellen KEM Kormányhivatalhoz címzett, de a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez benyújtott fellebbezéssel lehet élni.

 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

a közérdekű védekezés elrendeléséről, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény;

a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet;

a Nemzeti Élelmiszerlánc – Biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet;

a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet

 

LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYOK:

nincs

 

SZERVEZETI EGYSÉG, ÜGYINTÉZŐ ELÉRHETŐSÉGE (név, e-mail, telefon, iroda)

Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Iroda

Csicsai Frigyes – főkertész

E-mail: fokertesz@tata.hu

Tel.: +36 34 588 650