3,5 t feletti gépjármű tárolására vonatkozó jegyzői igazolás kiadása

ÜGY LEÍRÁSA:

 

A jegyzői igazolás a 2012. január 1-je után indított a járművek forgalomba helyezésére, a már nyilvántartásba vett járművekkel kapcsolatos változás bejegyzésére irányuló eljárások során, illetve egyes közlekedési igazgatási eljárások során bemutatandó okmány, anélkül nem folytatható le a változás bejegyzésére irányuló eljárás, a járműnyilvántartásba a bejegyzés nem tehető meg.

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 9. §-a (5) bekezdésse a következőket tartalmazza:

„A 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsiból, vontatóból, pótkocsiból és autóbuszból

1. 10-nél többet üzemeltető üzemben tartó az (1) bekezdés b) és f) pontja szerinti székhely, telephely címként olyan települési cím bejegyzését kérheti, amelyet a cégjegyzék vagy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal általa vezetett egyéni vállalkozók nyilvántartása tartalmaz,

2. legfeljebb 10-et üzemeltető üzemben tartó az (1) bekezdés b) és j) pontja szerinti székhely, telephely címként olyan települési cím bejegyzését is kérheti, amelyet a külön jogszabály szerint tárolási helyül a közlekedési hatóságnak bejelentett, és a bejelentés megtörténtét a közlekedési hatóság igazolása tanúsítja,

feltéve, hogy az a járművek számára ténylegesen tárolási helyéül szolgál. Azt a tényt, hogy a települési cím szerinti ingatlan alkalmas a járművek tárolására, a települési önkormányzat jegyzője igazolja.”

 

KI JOGOSULT AZ ELJÁRÁSRA:

A döntés ellen KEM Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségéhez benyújtott fellebbezéssel lehet élni.

 

KÉRELEM BENYÚJTÁSA (helye, ideje, módja):

Módja: A kérelmet és mellékleteit elektronikus úton (ügyfélkapun keresztül) kell benyújtani.

Helye: Online

Ideje: —

 

KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK:

Meghatalmazást, amennyiben nem az ügyfél jár el személyesen.

Méretarányos helyszínrajz, melyen fel kell tüntetni az ingatlanon álló épületeket, azok funkcióját, az ingatlanon meglévő funkciókhoz kapcsolódó már meglévő parkolóhelyeket, tervezett parkolóhelyeket, az ingatlan zöldfelületének és burkolt felületének mértékét m2-ben.

Tárolási vagy bérleti szerződés másolata, amennyiben nem saját telephelyen kívánja tárolni a gépjárművet.

 

ELJÁRÁSI ILLETÉKEK, FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK:

Illetékmentes.

 

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ:

Kérelem benyújtásától számított 21 napon belül bírálja el. (A határidőbe nem számít bele a hiánypótlás, a szakhatósági véleménykérés ideje.)

 

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG:

A döntés ellen KEM Kormányhivatalhoz címzett, de a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez benyújtott fellebbezéssel lehet élni.

 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

Országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 1. § (1) bekezdése.

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 9. §-a (5) bekezdése.

 

LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYOK:

Kérelem minta 3,5 t feletti gépjármű tárolására vonatkozó jegyzői igazolás

 

ÜGYFÉL JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI:

Tekintettel az ügyek összetettségére, felmerülő kérdéseiket személyesen a Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Irodán (Tata, Kossuth tér 1. 2. em. 208. szoba) ügyfélfogadási időben tehetik fel, továbbá telefonon a 34/588-657 számon. A szakhatósági vizsgálat tekintetében felmerülő kérdéseket telefonon a 34/588-619 számon tehetik fel.

 

SZERVEZETI EGYSÉG, ÜGYINTÉZŐ ELÉRHETŐSÉGE (név, e-mail, telefon, iroda)

Környezetvédelmi és Városüzemeltetési iroda

Tene Gáborné

208-as iroda

E-mail: varosuzem2@tata.hu

Tel.: +36 34 588 657

Letölthető dokumentumok