Közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges közútkezelői hozzájárulás

ÜGY LEÍRÁSA:

 

A közút felbontásához, annak területén (beleértve a járda, parkoló, közút zöld területe), az alatt vagy felett építmény vagy más létesítmény (a továbbiakban együtt: építmény) elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához (a továbbiakban együtt: nem közlekedési célú igénybevétel), valamint útcsatlakozás létesítéséhez (felújításához) a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges.

 

KI JOGOSULT AZ ELJÁRÁSRA:

Beruházó, Építtető, illetve ezek által meghatalmazott Tervező.

 

KÉRELEM BENYÚJTÁSA (helye, ideje, módja):

Módja: Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete a hozzájárulások kiadásának feladatával a jegyzőt bízta meg.

A kérelmet a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének kell benyújtani.

A kérelem benyújtható magánszemélyek esetében személyesen a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalban, illetve postai úton. Lehetőség van elektronikus ügyintézésre ügyfélkapun keresztül. Nem magánszemélyek részére kötelező az elektronikus ügyintézés. Az ügyintézés során az ügyfélkapus azonosítás után a kérjük válassza ki Tata Város Önkormányzatát, mint címzettet, az ügyleírásoknál, fajtánál pedig az egyéb lehetőséget. A tárgyban kérjük megjelölni, hogy „útkezelői nyilatkozat kérelem”.

Helye: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 208. szoba

Ideje:

Hétfő: 8:00-12:00, 13:00-16:00

Kedd: nincs ügyfélfogadás

Szerda: 13:00-15:30

Csütörtök: nincs ügyfélfogadás

Péntek: 8:00-12:00

 

KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK:

1.az igénybevételt feltüntető tervet (helyszínrajzot, vázlatot, műszaki leírást)

2. a közút érintett szakaszának hossz-, illetve keresztszelvényét, feltüntetve azokon a vízelvezetés megoldását, ha ez a kérelem elbírálásához szükséges,

3. az igénybevétel miatt szükséges forgalomszabályozás tervét valamennyi építési ütemre vonatkozóan, amely tartalmazza a munkavégzés szüneteltetése idején (munkaidőn kívüli időszak, pihenőnap) érvényes ideiglenes forgalmi rendet is.

 

ELJÁRÁSI ILLETÉKEK, FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK:

Illetékmentes

 

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ:

A közút kezelője a kérelemről – a kézhezvételtől számított – 21 napon belül dönt. Ezt a határidőt a közút kezelője egy alkalommal legfeljebb 10 nappal meghosszabbíthatja.

 

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG:

Ha a közút kezelője a feltételek teljesítéséhez is köthető hozzájárulását megtagadja, vagy a kérelmező az előírt feltételeket sérelmesnek tartja, a kérelmező a közlekedési hatósághoz fordulhat, amely a tevékenységet engedélyezheti és feltételekhez kötheti vagy a közút kezelője által előírt feltételeket módosíthatja.

 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, és végrehajtási rendeletei, valamint az útügyi igazgatásról szóló, 26/2021. (VI. 28.) ITM rendelet

 

LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYOK:

Nem áll rendelkezésre.

 

ÜGYFÉL JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI:

Felmerülő kérdéseiket személyesen a Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Irodán ügyfélfogadási időben tehetik fel személyesen, vagy a megadott telefonszámon.

 

SZERVEZETI EGYSÉG, ÜGYINTÉZŐ ELÉRHETŐSÉGE (név, e-mail, telefon, iroda)

Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Iroda

Tene Gáborné

E-mail: varosuzem2@tata.hu

Tel.: +36 34 588 657