Igazolás védendő fogyasztói státuszhoz

ÜGY LEÍRÁSA

 

A védendő fogyasztók a védelemre jogosító, jogszabályban meghatározott tulajdonságuk alapján szociálisan rászoruló vagy fogyatékkal élő fogyasztóként részesülhetnek a villamosenergia-kereskedő és az elosztó hálózati engedélyesek által, valamint a földgázkereskedő és a földgázelosztók által nyújtott külön jogszabályban részletesen meghatározott kedvezményben.

(2) A szociálisan rászoruló fogyasztót különösen az alábbi kedvezmények illetik meg:

a) részletfizetéshez, fizetési haladékhoz,

b) előre fizető mérőhöz

való jog.

A szociálisan rászoruló (védendő) fogyasztói státuszról a hatóság igazolást állít ki, az igazolás az elektromos, illetve a gázszolgáltatónál használható fel.

A védendő fogyasztói státusz igénybevételéhez az igazolásokat a Jegyző állítja ki.

 

KI JOGOSULT AZ ELJÁRÁSRA

A hatósági eljárás az ügyfél kérelmére indul. A Tata város közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek nyújthatnak be kérelmet.

Szociálisa rászoruló fogyasztónak azt a természetes személyt kell tekinteni aki, vagy akinek háztartásában élő személy:

a)a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 32/B. §-a szerinti időskorúak járadékában részesül,

b)a Szoctv. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult,

c)a Szoctv. 45. § (1) bekezdés a)pontja szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül,

d)a Szoctv. 40–44. §-a szerinti ápolási díjban részesül,

e)a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 19. §-a szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

f)a Gyvt. 25. §-a szerinti otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül, vagy

g)a Gyvt. 54. §-a szerinti nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket,

h) a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény alapján a Nemzeti Eszközkezelővel bérleti jogviszonyban áll.

A Jegyző a c), és az e) pont szerinti támogatásról tud igazolást kiállítani.

Védendő fogyasztói körbe tartozás iránti kérelmet ahhoz a hatósághoz kell benyújtani, amely a fenti támogatások közül valamelyiket a kérelmező részére megállapította.

 

KÉRELEM BENYÚJTÁSA (helye, ideje, módja)

Módja: A kérelem benyújtható személyesen vagy postai úton (az alábbi címre).

Ügyintézés helye: 2890 Tata, Kossuth tér 1.

Ideje:

Ügyfélfogadás

hétfő: 08.00 – 12.00 és 13.00-16:00

szerda:13.00 – 15.30

péntek: 8.00 – 12.00

 

ELJÁRÁSI ILLETÉKEK, FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK

A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes.

 

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ

Az ügyintézési határidő sommás eljárás keretében – amikor minden irat rendelkezésre áll a döntés meghozatalához – 8 nap, egyéb esetben 60 nap az eljárásra fordítható idő.

 

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG

A döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett, illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést indokolni kell.

 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, valamint a végrehajtásáról kiadott 273/2007.(X.19.) Korm. rendelet;

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény, valamint a végrehajtásáról kiadott 19/2009.(I.30.) Korm. rendelet;

 

ÜGYFÉL JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI

Ügyfél joga:

 • kérelmet nyújtson be,
 • kérelmét a döntésig módosítsa, visszavonja,
 • önmaga helyett megbízottja járjon el,
 • saját ügye irataiba betekintsen, nyilatkozatot tegyen,
 • jegyzőkönyv felvételét kérje,
 • meghallgatást, bizonyítékok beszerzését kérje,
 • igazolási kérelmet terjesszen elő,
 • jogorvoslattal éljen.

 

Kötelezettsége:

 • idézésnek eleget tenni,
 • hiánypótlásnak eleget tenni,
 • jóhiszeműen közreműködni.

 

SZERVEZETI EGYSÉG, ÜGYINTÉZŐ ELÉRHETŐSÉGE (név, e-mail, telefon, iroda)

Humánszolgáltatási Iroda

Zsikai Krisztina szociális ügyintéző

Tel.: 34/588-638