Települési támogatás beteg hozzátartozó ápolásához

A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás

 

ÜGY LEÍRÁSA

 

Az ápolási támogatás az ápolásra szoruló 18. életévet betöltött tartósan beteg személy otthoni ápolását, gondozását ellátó II. kerületi lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen ott tartózkodó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.

Az ápolási támogatás iránti kérelmekről a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Polgármester dönt.

A gyógyszertámogatás rendszeres formában nyújtandó támogatás.

 

KI JOGOSULT AZ ELJÁRÁSRA

A hatósági eljárás az ügyfél kérelmére indul. Tata város közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek nyújthatnak be kérelmet.

Ápolási támogatás állapítható meg annak a hozzátartozónak, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 42.750,-Ft-ot, egyedül élő esetén a 57.000,-Ft-ot nem haladja meg, és az ápolási kötelezettségének eleget tesz.

Nem állapítható meg a támogatás azon személy részére, aki a törvény 40-44. §-a szerinti ápolási díjban részesül.

Nem jogosult az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatásra a hozzátartozó, ha

– az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül,

– rendszeres pénzellátásban részesül, és annak összege meghaladja az ápolást, gondozást végző személy részére nyújtott települési támogatás összegét, ide nem értve azt a táppénzt, amelyet az ápolást, gondozást végző személy részére nyújtott települési támogatás folyósításának időtartama alatt végzett keresőtevékenységéből adódó biztosítási jogviszony alapján – keresőképtelenné válása esetén – folyósítanak,

– keresőtevékenységet folytat – ide nem értve azt a keresőtevékenységet, amely az otthon történő munkavégzéssel valósul meg.

 

KÉRELEM BENYÚJTÁSA (HELYE, IDEJE MÓDJA)

Módja: A kérelem benyújtható személyesen, vagy postai úton (az alábbi címre).

Ügyintézés helye: 2890 Tata, Kossuth tér 1.

Ideje:

Ügyfélfogadás

hétfő: 08.00 – 12.00 és 13.00-16:00

szerda:13.00 – 15.30

péntek: 8.00 – 12.00

 

KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

 1. kitöltött nyomtatvány,
 2. az ápolt jövedelemigazolása,
 3. ápoló és családjának jövedelemigazolása,
 4. ápolt kezelőorvosának/háziorvosának igazolása (mely a nyomtatvány mellékletét képezi)

 

Jövedelem:

Havi rendszerességgel járó jövedelem estén kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről, nem rendszeres (vállalkozás esetében is) jövedelem esetén a benyújtást közvetlenül megelőző 12 hónapról szükséges csatolni.

A jövedelmek az alábbi dokumentumokkal igazolhatóak:

 1. nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kifizető szerv igazolása, vagy a felvett ellátást igazoló szelvény, banki igazolás, bankszámlakivonat az ellátások összegére vonatkozóan a folyósító szerv tárgyévre kiadott igazolásával együtt;
 2. alkalmazásban állók nettó jövedelméről munkáltatói igazolás;
 3. vállalkozói tevékenységből származó jövedelmet az illetékes adóhatóság igazolása, illetve az adóbevallással nem lezárt időszakra vonatkozóan az egy havi átlagjövedelemről szóló – az igazolás kiadására jogosult általi – igazolás;
 4. munkanélküli ellátás az ellátást megállapító, illetve folyósító szerv igazolása, határozata,
 5. állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a gyámhivatal határozata;
 6. jövedelemmel nem rendelkező személy esetén, a munkaügyi központtal (regisztrált álláskeresői státusz) vagy a Gyermekjóléti Központtal megkötött együttműködési megállapodás;
 7. ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény igazolása,
 8. az a)-g) pontba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolás.

Gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a gyermekek jogán nyújtott ellátások iránti kérelemhez mellékelni kell a gyermek elhelyezésére, felügyeletére, tartásdíjára vonatkozó bírósági ítéletet, vagy ezek iránti bírósági, gyámhatósági eljárás megindításáról szóló, illetve a tartásdíj összegéről kötött egyezséget tartalmazó okiratot. Indokolt esetben elfogadhatóak a fentieken túli igazolási formák is.

16. életévet betöltött gyermek esetén az oktatási intézmény igazolása a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról.

 

ELJÁRÁSI ILLETÉKEK, FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK

A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes.

 

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ

Az ügyintézési határidő sommás eljárás keretében – amikor minden irat rendelkezésre áll a döntés meghozatalához – 8 nap, egyéb esetben 60 nap az eljárásra fordítható idő.

 

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG

A döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett, illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést indokolni kell.

 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény;

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet;

A szociális ellátásokról és az egyes szociális szolgáltatásokról, valamint azok térítési díjairól szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet;

 

AZ ÜGYFÉL JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI

Ügyfél joga, hogy

 • kérelmet nyújtson be,
 • kérelmét a döntésig módosítsa, visszavonja,
 • önmaga helyett megbízottja járjon el,
 • saját ügye irataiba betekintsen, nyilatkozatot tegyen,
 • jegyzőkönyv felvételét kérje,
 • meghallgatást, bizonyítékok beszerzését kérje,
 • igazolási kérelmet terjesszen elő,
 • jogorvoslattal éljen.

 

Kötelezettsége,

 • idézésnek eleget tenni,
 • hiánypótlásnak eleget tenni,
 • jóhiszeműen közreműködni.

 

SZERVEZETI EGYSÉG, ÜGYINTÉZŐ

Humánszolgáltatási Iroda

Zsikai Krisztina szociális ügyintéző

Tel: 34/588-638