Települési támogatás gyógyszerkiadások viseléséhez

ÜGY LEÍRÁSA

 

A gyógyszertámogatás az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó személyes gyógyszerszükséglet költségének csökkentése – ideértve a gyógyászati segédeszközt is – céljából biztosított támogatás azok részére, akik alanyi vagy normatív jogcímen nem jogosultak közgyógyellátásra.

A gyógyszertámogatás rendszeres formában nyújtható.

A gyógyszertámogatás iránti kérelmekről a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Polgármester dönt.

 

KI JOGOSULT AZ ELJÁRÁSRA

A hatósági eljárás az ügyfél kérelmére indul. Tata város közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek nyújthatnak be kérelmet.

Rendszeres gyógyszertámogatás állapítható meg annak a személynek, akinek a havi gyógyszerköltsége eléri a 4.275,- Ft-ot, és

akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 66.975,-Ft-ot, vagy

aki egyedül élő, vagy nyugdíjas és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 114.000,-Ft-ot

 

A rendszeres gyógyszertámogatás 12 hónap időtartamra állapítható meg.

A kifizetés évente négy alkalommal történik, a támogatás eseti összege:

a) 20.000,- Ft/hó igazolt gyógyszerköltségig 12.000,- Ft,

b) 20.000,- Ft/hó feletti igazolt gyógyszerköltség esetén: 18.000,- Ft.

 

KÉRELEM BENYÚJTÁSA (HELYE, IDEJE MÓDJA)

Módja: A kérelem benyújtható személyesen vagy postai úton (az alábbi címre).

Ügyintézés helye: 2890 Tata, Kossuth tér 1.

Ideje:

Ügyfélfogadás

hétfő: 08.00 – 12.00 és 13.00-16:00

szerda:13.00 – 15.30

péntek: 8.00 – 12.00

 

KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

 • kitöltött nyomtatvány,
 • a kérelmező és családtagjai jövedelemigazolásai,
 • háziorvosi/szakorvosi igazolás a kérelmező gyógyszerszükségletéről beárazva. Amennyiben a térítési díjak nem kerültek feltüntetésre, akkor gyógyszertári igazolást is, ha a gyógyszerek térítési díjára vonatkozóan.
 • a 16. életévét betöltött gyermek esetén iskolalátogatási/hallgatói jogviszony igazolás.

 

Jövedelem:

Havi rendszerességgel járó jövedelem estén kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről, nem rendszeres (vállalkozás esetében is) jövedelem esetén a benyújtást közvetlenül megelőző 12 hónapról szükséges csatolni.

A jövedelmek az alábbi dokumentumokkal igazolhatóak:

 1. nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kifizető szerv igazolása, vagy a felvett ellátást igazoló szelvény, banki igazolás, bankszámlakivonat az ellátások összegére vonatkozóan a folyósító szerv tárgyévre kiadott igazolásával együtt;
 2. alkalmazásban állók nettó jövedelméről munkáltatói igazolás;
 3. vállalkozói tevékenységből származó jövedelmet az illetékes adóhatóság igazolása, illetve az adóbevallással nem lezárt időszakra vonatkozóan az egy havi átlagjövedelemről szóló – az igazolás kiadására jogosult általi – igazolás;
 4. munkanélküli ellátás az ellátást megállapító, illetve folyósító szerv igazolása, határozata,
 5. állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a gyámhivatal határozata;
 6. jövedelemmel nem rendelkező személy esetén, a munkaügyi központtal (regisztrált álláskeresői státusz) vagy a Gyermekjóléti Központtal megkötött együttműködési megállapodás;
 7. ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény igazolása,
 8. az a)-g) pontba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolás.

Gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a gyermekek jogán nyújtott ellátások iránti kérelemhez mellékelni kell a gyermek elhelyezésére, felügyeletére, tartásdíjára vonatkozó bírósági ítéletet, vagy ezek iránti bírósági, gyámhatósági eljárás megindításáról szóló, illetve a tartásdíj összegéről kötött egyezséget tartalmazó okiratot. Indokolt esetben elfogadhatóak a fentieken túli igazolási formák is.

16. életévet betöltött gyermek esetén az oktatási intézmény igazolása a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról.

 

ELJÁRÁSI ILLETÉKEK, FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK

A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes.

 

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ

Az ügyintézési határidő sommás eljárás keretében – amikor minden irat rendelkezésre áll a döntés meghozatalához – 8 nap, egyéb esetben 60 nap az eljárásra fordítható idő.

 

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG

A döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett, illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést indokolni kell.

 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet

A szociális ellátásokról és az egyes szociális szolgáltatásokról, valamint azok térítési díjairól szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet

 

AZ ÜGYFÉL JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI

Ügyfél joga,

 • kérelmet nyújtson be,
 • kérelmét a döntésig módosítsa, visszavonja
 • önmaga helyett megbízottja járjon el
 • saját ügye irataiba betekintsen,
 • nyilatkozatot tegyen, jegyzőkönyv felvételét kérje
 • meghallgatást, bizonyítékok beszerzését kérje,
 • igazolási kérelmet terjesszen elő,
 • jogorvoslattal éljen.

 

Kötelezettsége,

 • idézésnek eleget tenni,
 • hiánypótlásnak eleget tenni,
 • jóhiszeműen közreműködni.

 

SZERVEZETI EGYSÉG, ÜGYINTÉZŐ

Humánszolgáltatási Iroda

Zsikai Krisztina szociális ügyintéző

Tel: 34/588-638