A Társasházak törvényességi felügyelete

ÜGY LEÍRÁSA:

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: Ttv) 27/A. § (1) bekezdése értelmében a társasház működésének, a társasház szerveinek és e szervek működésének törvényességi felügyeletét a jegyző látja el.

A Ttv. 27/A§ (2) bekezdése alapján a törvényességi felügyeletet gyakorló jegyző hivatalból ellenőrzi, hogy a társasház

a) alapító okirata, szervezeti-működési szabályzata és azok módosítása megfelel-e a jogszabályoknak,

b) működése, közgyűlési határozata megfelel-e a jogszabályoknak, az alapító okiratnak és szervezeti-működési szabályzatnak, és

c) működése megfelel-e a közgyűlési határozatokban foglaltaknak.

Az eljárás nem irányulhat a társasház működésének gazdaságossági vagy célszerűségi szempontból való ellenőrzésére.

 

KI JOGOSULT AZ ELJÁRÁSRA:

A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője.

 

KÉRELEM BENYÚJTÁSA (helye, ideje, módja):

Módja: Bejelentést a társasházi tulajdonostárs, valamint a közös képviselő tehet. A bejelentést papír alapon személyesen a Városépítészeti és vagyongazdálkodási Irodán vagy postai úton, illetve elektronikusan az önkormányzat hivatali kapujára történő megküldésével lehet benyújtani.

Helye: 2890 Tata, Kossuth tér 1. II. em. 207. iroda

Ideje: Hétfő: 8:00 – 12:00

13:00 – 16:00

Szerda:13:00 – 15:30

Péntek: 8:00 – 12:00

 

KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK:

A bejelentéshez mellékelni kell legalább nem hiteles és 30 napnál nem régebbi tulajdonilap-másolatot, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti meghatalmazás, közös képviselő esetén a közös képviselő megválasztásáról szóló közgyűlési határozatot tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyv-kivonatot.

 

ELJÁRÁSI ILLETÉKEK, FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK:

Illetékmentes.

 

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ:

A jegyző az eljárást az arra okot adó körülményről való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül, de legfeljebb az eljárásra okot adó körülmény bekövetkezésétől számított egyéves határidőn belül indíthatja meg.

Ha a jegyző a működés jogszabályba ütközését állapítja meg, a társasházat felhívja a működés törvényességének helyreállítására.

Ha a társasház a jegyző felhívása alapján a felhívástól számított 60 napon belül a működés törvényességét nem állítja helyre, a jegyző a működés törvényességének helyreállítására vonatkozó bírósági kötelezés érdekében a határidő eredménytelen elteltétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat

 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK: 

2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról;

155/2015. (VI.25.) Korm. rendelet a jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeletének eljárási szabályairól;

 

ÜGYFÉL JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI:

Ügyfél jogai:

– társasházi tulajdonostársként vagy közös képviselőként bejelentéssel éljen, azt visszavonja;

– önmaga helyett meghatalmazottja járjon el;

– nyilatkozatot tegyen;

– az eljárás során jogairól és kötelezettségeiről tájékoztassák.

Ügyfél kötelezettségei:

– jóhiszeműen közreműködjön.

 

SZERVEZETI EGYSÉG, ÜGYINTÉZŐ ELÉRHETŐSÉGE (név, e-mail, telefon, iroda)

Városépítészeti és vagyongazdálkodási iroda

dr. Gróf Brigitta Kitti

E-mail: vagyongazd@tata.hu

Tel.: +36 34 588 626