Településképi véleményezési eljárás

ÜGY LEÍRÁSA

 

Az eljárás célja, hogy a város területére készülő, az épített környezet alakítását érintő építészeti- műszaki tervek szakszerűségét és magas színvonalát elősegítse, valamint az ezzel kapcsolatos követelményeket érvényre juttassa.

E körben különösen fontos a meglévő településkép értékeinek védelme, a településkép harmonikus alakításának elősegítése, a településrendezési és településfejlesztési döntések hatékony érvényre juttatása, az ezekkel ellentétes hatások mérséklése.

Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendeletben meghatározott, az építmény építésére, bővítésére, településképet érintő átalakítására irányuló építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési eljárásokat, valamint az összevont telepítési eljárás integrált építési engedélyezési szakaszát, valamint a helyi védelem alatt álló épületek bontását megelőzően.

 

KI JOGOSULT AZ ELJÁRÁSRA:

A benyújtott kérelmek ügyében első fokon Tata Város Polgármestere jogosult eljárni.

 

KÉRELEM BENYÚJTÁSA (helye, ideje, módja):

Módja: A dokumentációt az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer (ÉTDR) (www.etdr.gov.hu) tárhelyének igénybevételével elektronikusan, a kérelmet írásban, papír alapon kell benyújtani. Természetes személy a kérelmet és a dokumentációt is papír alapon nyújthatja be.

Helye: Postai úton

Ideje: Hétfő: 8:00 – 12:00

13:00 – 16:00

Szerda:13:00 – 15:30

Péntek: 8:00 – 12:00

 

KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK:

– papír alapú nyomtatvány

– a településképi, egyedi építészeti követelményeknek való megfelelést igazoló építészeti‑műszaki tervdokumentáció (helyszínrajzi elrendezés ábrázolása, a szomszédos beépítés bemutatása, védettség lehatárolása, terepviszonyok megjelenítése, településképet befolyásoló tömegformálás, homlokzatkialakítás, utcakép, illeszkedés ábrázolása)

– rendeltetés meghatározása

– rövid műszaki leírás a különböző védettségek bemutatásáról, az egyedi építészeti követelményeknek való megfelelésről

 

ELJÁRÁSI ILLETÉKEK, FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK:

Illetékmentes.

 

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ:

15 nap, hiánypótlás esetén 30 nap

 

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG:

A településképi vélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az építésügyi hatósági ügyben hozott döntés keretében vitatható.

 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK: 

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről;

1998. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről;

419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről;

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról;

29/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelet a településkép védelméről;

 

 

ÜGYFÉL JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI:

Ügyfél jogai:

  • kérelmet nyújtson be,
  • kérelmét a konzultációg módosítsa, visszavonja,
  • önmaga helyett meghatalmazottja járjon el,
  • saját ügye irataiba betekintsen,

Kötelezettségei:

  • együttműködés, jóhiszemű közreműködés,
  • adatszolgáltatás
  • hiánypótlásnak eleget tenni

 

SZERVEZETI EGYSÉG, ÜGYINTÉZŐ ELÉRHETŐSÉGE (név, e-mail, telefon, iroda)

Városépítészeti és vagyongazdálkodási iroda (II. em. 205. iroda)

Kamarás Dorottya főépítész

E-mail: foepitesz@tata.hu

Tel.: +36 34 588-630

 

Városépítészeti és vagyongazdálkodási iroda (II. em. 202. iroda)

Varga Dóra

E-mail: foepitesz@tata.hu

Tel.: +36 34 588-619

 

Városépítészeti és vagyongazdálkodási iroda (II. em. 202. iroda)

Karch Adrienn

E-mail: foepitesz@tata.hu

Tel.: +36 34 588-619

Letölthető dokumentumok