Önkormányzati bérlakásra vonatkozó kérelem elbírálásra – I. Szociális bérlakás

ÜGY LEÍRÁSA:

 

Szociális helyzet alapján válhat bérlővé az a tatai lakcímmel rendelkező nagykorú személy:

 

 1. aki az országban lakás-, illetve ingatlantulajdonnal, haszonélvezettel vagy lakásbérleti joggal – kivéve a 6. § (5) és (6) bekezdésében meghatározottakat – sem ő, sem a vele együtt költözni kívánó személy nem rendelkezik és nem rendelkezett,
 2. akinek a bérbeadó hozzájárulása nélkül befogadható személyek számát figyelembe véve, az egy főre jutó havi nettó jövedelme eléri a 25.000,- Ft-ot, de nem haladja meg a mindenkori havi minimálbér bruttó összegét és a bérlő és családja, valamint a vele életvitelszerűen együttlakó hozzátartozók nem rendelkeznek olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100-szorosát meghaladja,
 3. aki egyedülálló vagy gyermektelen házastársak, ahol egyik személy sem töltötte be a 35. életévét és az egy főre jutó havi nettó jövedelme eléri az 50.000,- Ft-ot, de nem haladja meg a mindenkori havi garantált bérminimum bruttó összegét és a vele életvitelszerűen együtt lakó hozzátartozók nem rendelkeznek olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100-szorosát meghaladja.
 4. aki benyújtja a lakóhely szerinti önkormányzati hivatal adóigazgatással foglalkozó csoportjának igazolását ingatlan és gépjármű vagyonáról. Amennyiben a benyújtott kérelem és mellékletei hiánytalanok, úgy azt követően környezettanulmányra kerül sor. A benyújtott kérelmekről az elvégzett környezettanulmányok alapján a képviselő-testület szociális ügyekkel foglalkozó bizottsága dönt minden év október 31. napjáig.

 

KI JOGOSULT AZ ELJÁRÁSRA:

A benyújtott kérelmekről a Képviselő-testület Humán és Ügyrendi Bizottsága dönt.

 

KÉRELEM BENYÚJTÁSA (helye, ideje, módja):

Módja: Természetes személy kérelmező az erre vonatkozó kérelmét papír alapon személyesen a Városépítészeti és vagyongazdálkodási Irodán vagy postai úton jogosult benyújtani.

Helye: 2890 Tata, Kossuth tér 1.

Ideje: Hétfő: 8:00 – 12:00

13:00 – 16:00

Szerda:13:00 – 15:30

Péntek: 8:00 – 12:00

 

KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK:

– formanyomtatvány

– jövedelem igazolások (munkabér, és egyéb járandóságok)

– igazolás a lakhelye szerinti önkormányzati hivatal adóigazgatással foglalkozó csoportja részéről az ingatlan és a tulajdonukban vagy üzemben tartásukban lévő gépjármű vagyonáról.

 

ELJÁRÁSI ILLETÉKEK, FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK:

Illetékmentes.

 

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ:

A benyújtott kérelmekről a Képviselő-testület szociális ügyekkel foglalkozó bizottsága dönt minden év október 31. napjáig.

 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény;

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 13/2016. (IV.28.) rendelete;

 

ÜGYFÉL JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI:

Ügyfél jogai:

 • kérelmet nyújtson be,
 • kérelmét a döntésig módosítsa, visszavonja,
 • önmaga helyett meghatalmazottja járjon el,
 • saját ügye irataiba betekintsen,

Kötelezettségei:

 • együttműködés, jóhiszemű közreműködés,
 • adatszolgáltatás
 • hiánypótlásnak eleget tenni

 

SZERVEZETI EGYSÉG, ÜGYINTÉZŐ ELÉRHETŐSÉGE (név, e-mail, telefon, iroda)

Városépítészeti és vagyongazdálkodási iroda (II. em. 206. iroda)

Martinkovicsné Nagyfalusi Tímea Katalin

E-mail: vagyongazd@tata.hu

Tel.: +36 34 588-691

 

 

Letölthető dokumentumok