Tulajdonosi hozzájárulások kiadása

ÜGY LEÍRÁSA:

 Aki az önkormányzat tulajdonában álló területen keresztül kíván közmű bekötését megvalósítani, a beruházás megkezdése előtt köteles az önkormányzattól erre vonatkozóan tulajdonosi hozzájárulást beszereznie.

 

KI JOGOSULT AZ ELJÁRÁSRA:

A benyújtott kérelmek ügyében Tata Város Polgármestere jogosult eljárni.

 

KÉRELEM BENYÚJTÁSA (helye, ideje, módja):

Természetes személy kérelmező az erre vonatkozó kérelmét papír alapon személyesen a Városépítészeti és vagyongazdálkodási Irodán vagy postai úton, illetve elektronikusan az önkormányzat hivatali kapujára történő megküldésével jogosult benyújtani.

Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek a kérelmet csak elektronikusan, az önkormányzat hivatali kapujára történő megküldésével tudják a kérelmet benyújtani.

 

KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK:

–    kérelem

–    közmű bekötésre vonatkozó tervdokumentáció

 

ELJÁRÁSI ILLETÉKEK, FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK:

Illetékmentes.

 

ÜGYINTÉZÉSI HATÁRIDŐ:

Amennyiben a benyújtott kérelem és mellékletei alapján hiánypótlásra nincs szükség és a kérelem elbírálható, úgy a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elbírálásra kerül.

 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény;

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól és az ezzel összefüggő tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 31/2012. (XI.29.) rendelete;

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének Tata Építési Szabályzatáról szóló 38/2005. (XII.6.) önkormányzati rendelete;

 

ÜGYFÉL JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI:

Ügyfél jogai:

  • kérelmet nyújtson be,
  • kérelmét a döntésig módosítsa, visszavonja,
  • önmaga helyett meghatalmazottja járjon el,
  • saját ügye irataiba betekintsen,

Kötelezettségei:

  • együttműködés, jóhiszemű közreműködés,
  • adatszolgáltatás
  • hiánypótlásnak eleget tenni

 

SZERVEZETI EGYSÉG, ÜGYINTÉZŐ ELÉRHETŐSÉGE (név, e-mail, telefon, iroda)

Városépítészeti és vagyongazdálkodási iroda (II. em. 207. iroda)

dr. Gróf Brigitta Kitti

E-mail: vagyongazd@tata.hu

Tel.: +36 34 588-626

 

Városépítészeti és vagyongazdálkodási iroda (II. em. 206. iroda)

Kneiszel Nikoletta

E-mail: vagyongazd@tata.hu

Tel.: +36 34 588-691

 

Városépítészeti és vagyongazdálkodási iroda (II. em. 206. iroda)

Martinkovicsné Nagyfalusi Tímea Katalin

E-mail: vagyongazd@tata.hu

Tel.: +36 34 588-691