Városépítészeti és vagyongazdálkodási iroda

Ügyfélfogadás rendje

Hétfő: 8:00 – 16:00

Kedd:                     –

Szerda: 13:00 – 15:30

Csütörtök:               –

Péntek: 8:00 – 12:00

Szombat:    –

Vasárnap:                –

 

Vezető:

 1. Bakos Zsolt

irodavezető

 1. em. / 203. iroda

Tel.: +36 34 588-659

E-mail: vagyongazd@tata.hu

 

Kamarás Dorottya                                               Horváth Róbert

városi főépítész                                                      közterület-felügyeleti csoportvezető

 1. em. / 205. iroda fszt. / 13. iroda

Tel.: +36 34 588-630                                             Tel.: +36 34 588-687

E-mail: foepitesz@tata.hu                                     E-mail: kozteruletfelugyelet@tata.hu

 

                                                          

Zombori Mónika

Iroda- adminisztrátor                                             

ügyintéző, ügykezelő

 1. em. / 204. iroda

Tel.: +36 34 588-601

E-mail: vagyongazd@tata.hu

 

 

A Városépítészeti és vagyongazdálkodási iroda feladatai

 

A feladatkörök rövid bemutatása, felsorolása

 

Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok:

 

I.A. Közterület-használati engedélyezési eljárás: Aki a közterületet rendeltetésétől eltérő célra kívánja használni, mely így a közterület vagy annak meghatározott részének mások általi rendeltetésszerű igénybevételét akadályozza közterület-használati engedély iránti kérelmet köteles kérni. Amennyiben a benyújtott kérelem és mellékletei alapján hiánypótlásra nincs szükség és a kérelem elbírálható, úgy a kérelem benyújtásától számított 8 napon belül döntést hoz a hatóság, egyéb esetben 60 napon belül. Az eljárás illetékmentes. Amennyiben a kérelmet elektronikus ügyintézésre kötelezett kívánja benyújtani, abban az esetben annak benyújtására csak elektronikusan, az önkormányzat hivatali kapujára történő benyújtással van lehetőség, más módon történő benyújtás esetén a kérelem elutasításra kerül.

 

I.B. Önkormányzati bérlakásokra vonatkozó kérelem elbírálása – Szociális bérlakás: Önkormányzati szociális bérlakás igénylésére jogosult aki megfelel az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 13/2016. (IV.28.) rendelete 5. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek és az erre vonatkozó kérelmet a mellékletekkel együtt benyújtja. A kérelemről a környezettanulmány lefolytatását követően a Képviselő-testület szociális ügyekkel foglalkozó bizottsága dönt. A kérelem pozitív elbírálása esetén a kérelmező felkerül a lakáslistára. Amennyiben szociális bérlakás megüresedik, úgy a Képviselő-testület szociális ügyekkel foglalkozó bizottsága a lakáslistán szereplők közül jelöl ki új bérlőt, akivel az első alkalommal egy éves bérleti szerződés kerül megkötésre. Az egy éves szerződés lejáratának időpontjában, amennyiben a bérlő jövedelmi, vagyoni viszonyai változatlanul megfelelnek a rendeletben foglalt feltételeknek, valamint a lakást rendeltetésszerűen használja és lakbér- illetve közüzemi díj tartozása nincs, akkor bérbeadó a bérlő kérelmére öt évre újabb bérleti szerződést köt.

 

I.C. Önkormányzati bérlakásokra vonatkozó kérelem elbírálása – Költségelvű bérlakás:

Tata Város Önkormányzata a tulajdonában álló költségalapú bérlakás bérbeadására, annak megüresedése esetén pályázatot ír ki. A pályázat benyújtására jogosult bármely nagykorú, cselekvőképes személy, aki vállalja a pályázati kiírásban meghatározott feltételeket. A pályázatok benyújtásának véghatáridejét a pályázati kiírás tartalmazza. A benyújtott pályázatokról a benyújtás véghatáridejét követő soron következő ülésén a Képviselő-testület tulajdonosi ügyekkel foglalkozó bizottsága dönt. A kijelölt bérlővel ötéves határozott idejű bérleti szerződés kerül megkötésre, melynek  lejáratának időpontjában, amennyiben a bérlő a jogszabályokban és a bérleti szerződésben foglalt kötelezettségeknek maradéktalanul eleget tett, úgy annak újabb 5 évre történő megkötésére lehetőség van.

 

I.D. Tulajdonosi hozzájárulások kiadása:  Aki az önkormányzat tulajdonában álló területen keresztül kíván közmű bekötését megvalósítani, a beruházás megkezdése előtt köteles az önkormányzattól erre vonatkozóan tulajdonosi hozzájárulást beszereznie. Amennyiben a benyújtott kérelem és mellékletei alapján hiánypótlásra nincs szükség és a kérelem elbírálható, úgy a kérelem a benyújtásától számított 30 napon belül elbírálásra kerül. Amennyiben a kérelmet elektronikus ügyintézésre kötelezett kívánja benyújtani, abban az esetben annak benyújtására csak elektronikusan, az önkormányzat hivatali kapujára történő benyújtással van lehetőség, más módon történő benyújtás esetén a kérelem elutasításra kerül.

 

 1. Társasházakkal kapcsolatos feladatok
 2. A. Társasházak törvényességi felügyelete: A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: Ttv) 27/A. § (1) bekezdése értelmében a társasház működésének, a társasház szerveinek és e szervek működésének törvényességi felügyeletét a jegyző látja el. A Ttv. 27/A§ (2) bekezdése alapján a törvényességi felügyeletet gyakorló jegyző hivatalból ellenőrzi, hogy a társasház
 3. a) alapító okirata, szervezeti-működési szabályzata és azok módosítása megfelel-e a jogszabályoknak,
 4. b) működése, közgyűlési határozata megfelel-e a jogszabályoknak, az alapító okiratnak és szervezeti-működési szabályzatnak, és
 5. c) működése megfelel-e a közgyűlési határozatokban foglaltaknak.

Az eljárás nem irányulhat a társasház működésének gazdaságossági vagy célszerűségi szempontból való ellenőrzésére.

A jegyző a társasház működésével összefüggésben történt bejelentés esetén a bejelentést megvizsgálja. Bejelentést a társasházi tulajdonos társ, valamint a közös képviselő tehet, a bejelentéshez mellékelni kell legalább nem hiteles és 30 napnál nem régebbi tulajdonilap-másolatot, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti meghatalmazás, közös képviselő esetén a közös képviselő megválasztásáról szóló közgyűlési határozatot tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyv-kivonatot. A jegyző az eljárást az arra okot adó körülményről való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül, de legfeljebb az eljárásra okot adó körülmény bekövetkezésétől számított egyéves határidőn belül indíthatja meg.

 

 

III. Településképi feladatok

 

III.A. Településképi bejelentési eljárás: Az eljárás célja, hogy a város területén megvalósuló átalakítások, beavatkozások szakszerűségét és magas színvonalát elősegítse, valamint az ezzel kapcsolatos követelményeket érvényre juttassa, biztosítsa a helyi építészeti értékek érvényre jutását.

Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni:

Helyi védett területen:

 • az építmény homlokzatának megváltoztatása és amennyiben az építési
 • tevékenység hatása közterületről látható,
 • kerítés építése és átalakítása esetén

Város teljes területén:

 • az építmény homlokzatának megváltoztatása körében a homlokzat képszerűre festése esetén,
 • lakótelepi épületek homlokzatának utólagos színezése esetén,
 • épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása,
 • reklámok és reklámhordozók elhelyezése tekintetében
 • szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, elhelyezése esetén, ha annak talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t,
 • emlékfal építése esetén, amelynek talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 3,0 m-t,
 • klímaberendezés, erkély loggia beépítés, napelem és tájékoztató eszköz elhelyezése
 • helyi védelem alatt álló épület felújítása, módosítása, átalakítása esetében.

Az eljárás illetékmentes, az ügyintézési határidő 15 nap.

 

III.B. Településképi szakmai konzultáció: A szakmai konzultáció a településképi bejelentési eljárást, a településképi véleményezési eljárást, illetve a lakóépületek építésének egyszerű bejelentését megelőző eljárás, mely tájékoztatást ad a településképi követelményekkel kapcsolatban.

A szakmai konzultáció legalább egyszer kötelező:

 • minden, a város településképi szempontból meghatározó területen kialakítandó épület esetén, átalakítás, bővítés esetén, amennyiben a beavatkozás eredménye közterületről látható,
 • tűzfalfestés esetén,
 • telepszerű beépítések homlokzat színezésekor, illetve
 • utcabútor elhelyezése előtt.

Az eljárás illetékmentes. A szakmai konzultáció a városi főépítész végzi és előzetes időpont egyeztetést követően, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében történik.

 

III.C Településképi véleményezési eljárás: Az eljárás célja, hogy a város területére készülő, az épített környezet alakítását érintő építészeti- műszaki tervek szakszerűségét és magas színvonalát elősegítse, valamint az ezzel kapcsolatos követelményeket érvényre juttassa. E körben különösen fontos a meglévő településkép értékeinek védelme, a településkép harmonikus alakításának elősegítése, a településrendezési és településfejlesztési döntések hatékony érvényre juttatása, az ezekkel ellentétes hatások mérséklése.

Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendeletben meghatározott, az építmény építésére, bővítésére, településképet érintő átalakítására irányuló építési engedélyezési eljárásokat, valamint az összevont telepítési eljárás integrált építési engedélyezési szakaszát, valamint a helyi védelem alatt álló épületek bontását megelőzően. Az eljárás illetékmentes, az ügyintézési határidő 15 nap. Amennyiben a véleményezésre benyújtott dokumentáció nem felel meg a jogszabályokban foglalt követelményeknek, a kérelem elutasításra kerül.

 

 1. Közterület-felügyeleti feladatok:

Az iroda keretében működő közterület-felügyeleti csoport végzi a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzését; továbbá a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzésével, megakadályozásával, megszakításával, megszüntetésével, illetve szankcionálásával kapcsolatos feladatokat.

 

 

Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok

 dr. Gróf Brigitta Kitti                                                        Ügytípusok

vagyongazdálkodási ügyintéző       →        Közterület-használati engedélyezési eljárás

 1. em. / 207. iroda Tulajdonosi hozzájárulások kiadása

Tel.: +36 34 588-626

E-mail: vagyongazd@tata.hu

 

Kneiszel Nikolett                                                                  Ügytípusok               

vagyongazdálkodási ügyintéző       →        Közterület-használati engedélyezési eljárás

 1. em. / 206. iroda Tulajdonosi hozzájárulások kiadása

Tel.: +36 34 588-691

E-mail: vagyongazd@tata.hu

 

Martinkovicsné Nagyfalusi Tímea                                     Ügytípusok               

vagyongazdálkodási ügyintéző       →        Közterület-használati engedélyezési eljárás

 1. em. / 206. iroda Tulajdonosi hozzájárulások kiadása

Tel.: +36 34 588-691                       Önkormányzati bérlakásokra vonatkozó kérelem elbírálása

E-mail: vagyongazd@tata.hu

 

Letölthető dokumentumok:

 

 

Társasházakkal kapcsolatos feladatok

 dr. Gróf Brigitta Kitti                                                     Ügytípusok

vagyongazdálkodási ügyintéző       →        Társasházak törvényességi felügyelete

 1. em. / 207. iroda

Tel.: +36 34 588-626

E-mail: vagyongazd@tata.hu

 

 

Településképi feladatok

 Karch Adrienn                                                                    Ügytípusok               

városépítészeti ügyintéző                            →        Településképi bejelentési eljárás

 1. em. / 202. iroda Településképi szakmai konzultáció

Tel.: +36 34 588-628                                                   Településképi véleményezési eljárás

E-mail: foepitesz@tata.hu

 

Varga Dóra                                                                          Ügytípusok               

városépítészeti ügyintéző                            →        Településképi bejelentési eljárás

 1. em. / 202. iroda Településképi szakmai konzultáció

Tel.: +36 34 588-619                                                   Településképi véleményezési eljárás

E-mail: foepitesz@tata.hu

 

Hári Soma                                                                            Ügytípusok               

főépítészi asszisztens                        →                    Településképi bejelentési eljárás

 1. em. / 202. iroda Településképi szakmai konzultáció

Tel.: +36 34 588-619                                                   Településképi véleményezési eljárás

E-mail: foepitesz@tata.hu

 

 

Letölthető dokumentumok:

 

 

Közterület-felügyeleti feladatok

 

Nagyné Szabó Zsuzsanna                                                      Ügytípusok            

közterület-felügyelő                          →                     közterület-felügyeleti feladatok

fszt. / 13. iroda

Tel.: +36 34 588-687

E-mail: kozteruletfelugyelet@tata.hu

 

Sagát Róbert                                                                         Ügytípusok              

közterület-felügyelő                          →                     közterület-felügyeleti feladatok

fszt. / 13. iroda

Tel.: +36 34 588-687

E-mail: kozteruletfelugyelet@tata.hu

 

Pázmándi Erzsébet                                                              Ügytípusok               

munkavállaló                        →                                    személyszállítás

fszt. / 13. iroda

Tel.: +36 34 588-687

E-mail: kozteruletfelugyelet@tata.hu