Adó- és pénzügyi Iroda

Ügyfélfogadás rendje

Hétfő: 8:00 – 16:00

Szerda: 13:00 – 16:00

Péntek: 8:00 – 12:00

 

Irodavezetők

Fesselné Harsányi Marietta

irodavezető

3.em. / 306. iroda

Tel.: +36-34-588-669

E-mail: fesselne.marietta@tata.hu

Laczóné Török Krisztina                            

irodavezető helyettes

Fsz. /7. iroda

Tel.: +36-34-588-647

E-mail: laczone.krisztina@tata.hu

Hercegné Barcza Ilona

irodavezető helyettes

3. em. / 7. iroda

Tel.: +36-34-588-667

E-mail: hercegne.ilona@tata.hu

 

AZ IRODA FELADATAI

I. ADÓÜGYEKKEL KAPCSOLATOS FELADATOK

Az önkormányzati adóhatóság a hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartását, kezelését és elszámolását látja el. Az önkormányzati adóhatóság feladatkörében nyilvántartja az adózókat és azokat az adózónak nem minősülő személyeket, akiknek, amelyeknek jogát, kötelezettségét valamely törvény írja elő, az adót, adó-visszatérítést, adó-visszaigénylést megállapítja, az adót, az adók módjára behajtandó köztartozást beszedi, végrehajtja, az adókötelezettségek teljesítését ellenőrzi, az adó visszaigénylését, visszatérítését kiutalja, illetve vezeti az adózók adószámláját. Ellátja a helyi adókkal, a talajterhelési díjjal és az átengedett központi adókkal kapcsolatos jegyzői feladatokat, valamint az adóbevallásokkal kapcsolatos teendőket.

I/A.  Adóigazgatási eljárásokkal kapcsolatos feladatok

Adó- és értékbizonyítvány kiállítása

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (2) bekezdés d) pontja szerint, a jegyző adóügyi feladata, külön jogszabály rendelkezése alapján, az ügyfél kérelmére vagy hatóság megkeresésére kiállítja, illetőleg megküldi az adó- és értékbizonyítványt. Az adó- és értékbizonyítvány kiállítására irányuló eljárásban az ügyintézési határidő 8 nap.  A hagyatéki, gyámhivatali és bírósági végrehajtási eljárásban kért adó- és értékbizonyítvány kiadása illetékmentes, más esetben a kérelemre történő eljárás indításakor 4.000 forint illetéket kell fizetni.

Adóhatósági igazolás kiállítása

Az önkormányzati adóhatóság hatáskörében eljárva, a nyilvántartásában szereplő adatok alapján, a kiállítás napján fennálló állapotnak megfelelő, az adózó által kért és a jogszabályban előírt adattartalommal, az adózó kérelmére az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szabályozása alapján hatósági igazolást állít ki. Az adóhatósági igazolás kiállítására irányuló kérelmet a kérelem beérkezésétől számított 6 napon belül kell az adóhatóságnak teljesíteni, az eljárás illetékmentes.

Adótúlfizetés visszaigénylése

Azokban az esetekben, mikor az adózó fizetési kötelezettségénél nagyobb összegű adót fizet, fizetett be, illetve visszamenőlegesen adójóváírásra, törlésre került sor, esetleg téves befizetést teljesített, túlfizetése keletkezik az adott számlán. Ha az adózónak az önkormányzatnál az adott számlán adótartozása nem áll fenn és bejelentési/bevallási/adatbejelentési kötelezettségeinek eleget tett, rendelkezhet a fennmaradó összeg visszatérítéséről vagy más önkormányzatnál vezetett adószámlájára történő átvezetéséről (pl.: más adónemben később esedékes kötelezettségére). A túlfizetést az igény (bevallás) beérkezésének napjától, de legkorábban az esedékességtől számított 30 napon belül kell kiutalni, az eljárás illetékmentes.

Építményadó

Adóköteles a Tata város illetékességi területén lévő lakás és a nem lakás céljára szolgáló építmény. Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti. Az adó alapját, valamint a mértékét Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (V.5.) az építményadóról szóló önkormányzati rendelete tartalmazza. Az önkormányzati adóhatóság az éves építményadót az adózó adatbejelentése alapján kivetés útján határozatban állapítja meg. Az adózó az építményadót a naptári évben félévente, két egyenlő részletben, március hónap 15. napjáig, valamint szeptember hónap 15. napjáig fizeti meg. Az ügyintézési határidő 30 nap, amely az adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Az eljárás díj-, illeték- és költségmentes.

Telekadó

Adóköteles a Tata város illetékességi területén lévő telek. Az adó alanya az, aki az év első napján a telek tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Az adó alapját, valamint a mértékét Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (VI.2.) a telekadóról szóló önkormányzati rendelete tartalmazza. Az önkormányzati adóhatóság az éves telekadót az adózó adatbejelentése alapján kivetés útján határozatban állapítja meg. Az adózó a telekadót a naptári évben félévente, két egyenlő részletben, március hónap 15. napjáig, valamint szeptember hónap 15. napjáig fizeti meg. Az ügyintézési határidő 30 nap, az eljárás díj-, illeték- és költségmentes.

Helyi iparűzési adó

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).  Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége. Az adó alanya a vállalkozó. A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén, telephelyén kívül folytatja. Az adót, – ha törvény eltérően nem rendelkezik – az adózó köteles megállapítani, bevallani és megfizetni (önadózás). Az adó mértékét Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2014. (XI.28.) a helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelete tartalmazza. Az adózónak az állandó jellegű helyi iparűzési tevékenysége után az adóról az adóévet követő év ötödik hónap utolsó napjáig kell az adóbevallást teljesíteni. Az ügyintézési határidő 30 nap, az eljárás díj-, illeték- és költségmentes.

Idegenforgalmi adó

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. Az idegenforgalmi adót a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó, a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján szedi be. Az idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2014.(XI.27.) az idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése alapján az adóbeszedésre kötelezett szálláshely a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § c)-h) pontjaiban meghatározott szálloda, panzió, kemping, üdülőház, közösségi szálláshely, egyéb szálláshely az általa beszedett adóról, az adó alapjának, a mentesség jogcímének és jogosultságának, valamint az adó összegének utólagos megállapítására is alkalmas meghatározott adattartalmú nyilvántartás vezetésére kötelezett. Az adó alapját, valamint a mértékét Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2014. (XI.27.) az idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendelete tartalmazza. Az adóbeszedésre kötelezettnek az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kell adóbevallást benyújtani, az általa beszedett vagy beszedni elmulasztott idegenforgalmi adót az adóbevallás benyújtására nyitva álló határnapig fizeti meg. Az ügyintézési határidő 30 nap, az eljárás díj-, illeték- és költségmentes.

Előre hozott adófizetés

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 41/A. §-a alapján az adóalany a jövőben esedékessé váló adójára tekintettel előrehozott adót – önálló adónemként – fizethet. Az előrehozott adóról annak megfizetésével egyidejűleg bevallást kell benyújtani. Az adóbevallásban az adóalany megjelölheti, hogy az adóhatóság az előrehozott adóját melyik jövőben esedékessé váló adófizetési kötelezettségébe számítsa be. Ilyen rendelkezés hiányában az előrehozott adót – vagy, ha az adóalany rendelkezésében megjelölt adó kisebb, mint az előrehozott adó összege, akkor az előrehozott adó még be nem számított összegét – az adóhatóságnál nyilvántartott adófizetési kötelezettség összegébe, az esedékesség sorrendjében kell beszámítani, legfeljebb az adófizetési kötelezettség erejéig. Az előrehozott adóbevallás önellenőrzéssel nem helyesbíthető. Idegenforgalmi adóban előre hozott adófizetés nem teljesíthető. Az ügyintézési határidő 30 nap, az eljárás díj-, illeték- és költségmentes.

Talajterhelési díj

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján a talajterhelési díj fizetési kötelezettsége azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz. A díjfizetésre kötelezett kibocsátó a Ktd. által megállapított talajterhelési díjnak 2009. évtől a 100 %-át köteles megfizetni. A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével. A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1 200 Ft/m3, területérzékenységi szorzó: 3. A talajterhelési díjról szóló bevallást a Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 26/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete tartalmazza.  Az ügyintézési határidő 30 nap, az eljárás díj-, illeték- és költségmentes.

Önkormányzati jövedéki adó

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény alapján a magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban a lakóhely szerinti, a magánfőzés szabályai betartásának ellenőrzésével kapcsolatban – ide nem értve az előállított termék jogszabálysértő értékesítését – pedig az ellenőrzött tevékenység végzésének helye szerinti önkormányzati adóhatóság jár el. Az adó alanya a magánfőző, az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik. A magánfőző a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, valamint a bejelentett adatokban történt változást, az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Az ügyintézési határidő 30 nap, az eljárás díj-, illeték- és költségmentes.

Fizetési kedvezmények

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény alapján fizetési halasztás és részletfizetés (fizetési könnyítés), valamint adómérséklés az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adóra/hátralékra engedélyezhető. A fizetési könnyítés abban az esetben engedélyezhető, ha a fizetési nehézség a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben tőle elvárható, illetve a fizetési nehézség átmeneti jellegű és az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető. Adómérséklés engedélyezhető, ha a tartozás megfizetése az adózó és a vele együtt élő hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. Az adóhatóság a fizetési kedvezményekre és adómérséklésre vonatkozó kérelmet a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül bírálja el. Az eljárás díj-, illeték- és költségmentes.

I/B.  Végrehajtási eljárásokkal kapcsolatos feladatok

Az adót a törvényekben meghatározott esedékességekor az köteles megfizetni, akit arra jogszabály kötelez. Az esedékesség időpontjáig meg nem fizetett adó, az adók módjára behajtandó köztartozás, valamint a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás (tartozás) fennállása esetében az önkormányzati adóhatóság köteles a végrehajtási eljárást megindítani. Az adóhatóság a tartozás megfizetésére az adóst felhívhatja, eredménytelen felhívás esetén, továbbá, ha a felhívás alkalmazása a körülmények alapján célszerűtlen, a végrehajtást megindítja. A végrehajtási cselekmények sorrendjét, időpontját az adóhatóság e törvény keretei között maga határozza meg. A végrehajtási cselekmények közül azokat kell foganatosítani, amelyekkel a leghatékonyabban érhető el a végrehajtás célja, ugyanakkor az adósra nézve – az arányosság elvének figyelembevételével – a legkisebb mértékű korlátozással jár. Az adós – jogszabályban meghatározottak szerint – köteles a végrehajtással kapcsolatban felmerült valamennyi költség, így a készkiadás, a költségminimum és jogszabályban meghatározottak szerint a végrehajtási költségátalány megfizetésére. A végrehajtási eljárások – az adók módjára behajtásra kimutatott tartozások kivételével – hivatalból indulnak.

II. KÖLTSÉGVETÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK

Az Adó- és pénzügyi Iroda költségvetési területéhez tartozik Tata Város Önkormányzata és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elkészítése, végrehajtása és a zárszámadás elkészítése. Ellátja az Intézmények Gazdasági Hivatalának pénzügyi szakmai felügyeletét. Elvégzi Tata Város Önkormányzata és a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi és számviteli feladatait. Foglalkozik a tatai nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásával.

Költségvetési ügyek:

Az éves költségvetés tervezése;

A költségvetési előirányzatok módosítása;

A beszámolási kötelezettségek teljesítése;

Üzemeltetéshez, fenntartáshoz, működtetéshez, felújításhoz, beruházáshoz, munkaerő-gazdálkodáshoz kapcsolódó pénzügyi és könyvelési feladatok;

Állami támogatásokkal kapcsolatos elszámolások;

Pénzkezelési, pénzellátási feladatok;

Analitikus nyilvántartások vezetése (követelések, kötelezettségek, tárgyi eszközök stb.);

Egyéb pénzügyi, számviteli, statisztikai adatszolgáltatások.

III. Intézménygazdálkodással kapcsolatos feladatok

A Tatai Kistérségi Többcélú Társulás és a fenntartásában működő két szociális intézmény, a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona és a Szociális Alapellátó Intézmény gazdálkodását látja el. A költségvetés készítésétől a beszámolóig tevékenységünk a társulás vonatkozásában a gazdálkodás minden feladatára kiterjed. Az intézmények esetében a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmény között létrejött Munkamegosztási Megállapodásban foglaltak szerint végezzük gazdálkodási feladatainkat.

Ügykörök:

A kistérségi költségvetés és a módosításainak elkészítése;

A kistérség számlájának vezetése;

A kistérség könyvelési feladatai;

A Szociális Alapellátó Intézmény könyvelése;

Az állami támogatások tervezése, módosításai, nyilvántartása, elszámolása;

Pénz- és vagyonkezelés;

MUNKATÁRSAK

Adóügyi feladatok

Bathó-Barkó Beatrix                                                                      

adóügyi ügykezelő                                        

Fsz. / 9. iroda

Tel.: +36-34-588-649

E-mail: barko.beatrix@tata.hu

 

Beigelbeck Edit

adóügyi ügyintéző

Fsz. / 9. iroda

Tel.: +36-34-588-649

E-mail: beigelbeck.edit@tata.hu

Ügytípusok:

Adó- és értékbizonyítvány; Építményadó

 

dr. Eszlári Mónika Elvira 

adóügyi ügyintéző

Fsz. / 9. iroda

Tel.: +36-34-588-618

E-mail: eszlari.monika@tata.hu

Ügytípusok:

Telekadó; Fizetési kedvezmények; Végrehajtási eljárás

 

Laczóné Török Krisztina

irodavezető helyettes

Fsz. /7. iroda

Tel.: +36-34-588-647

E-mail: laczone.krisztina@tata.hu

Ügytípusok: 

Adóhatósági igazolás; Adóellenőrzés; Végrehajtási eljárás

 

Papp-Szabó Tímea

adóügyi ügyintéző

Fsz. / 9. iroda

Tel.: +36-34-588-649

E-mail: papp.szabo.timea@tata.hu

Ügytípusok:

Adó- és értékbizonyítvány; Idegenforgalmi adó; Önkormányzati jövedéki adó; Talajterhelési díj

 

Samu Emese

adóügyi ügyintéző

Fsz. / 8. iroda

Tel.: +36-34-588-646

E-mail: samu.emese@tata.hu

Ügytípusok:

Helyi iparűzési adó; Végrehajtási eljárás

 

Schór Edina

adóügyi ügyintéző

Fsz. / 10. iroda

Tel.: +36-34-588-618

E-mail: samu.emese@tata.hu

Ügytípusok:

Könyvelés; Túlfizetés-visszaigénylés

 

Varga Szilvia Margit

adóügyi ügyintéző

Fsz. / 8. iroda

Tel.: +36-34-588-646

E-mail: varga.szilvia@tata.hu

Ügytípusok:

Helyi iparűzési adó

 

Költségvetési feladatok

Csanádyné Kerényi Zsuzsanna                  

pénzügyi ügyintéző                                      

3.em. / 304. iroda

Tel.: +36-34-588-624

E-mail: koltsegvetes@tata.hu

Ügytípusok:

Könyvelés (önkormányzat)

 

Fleiszné Kutasy Noémi

pénzügyi ügyintéző

3.em. / 302. iroda

Tel.: +36-34-588-631

E-mail: beres@tata.hu

Ügytípusok:

Hóközi számfejtések; Közmunkások foglalkoztatása ügyinek intézése

 

Fojtek Henriette Mária

pénzügyi ügyintéző

3.em. / 301. iroda

Tel.: +36-34-588-631

E-mail: szamlazas@tata.hu

Ügytípusok:

ÁFA-bevallás; Vevőállomány nyilvántartása, számlázás

 

Jurassa Melinda                                          

adminisztrátor                                   

3.em. / 305. iroda

Tel.: +36-34-588-666

E-mail: penzugy@tata.hu

 

Kindler Andrea

pénzügyi ügyintéző

Fsz. / 12. iroda

Tel.: +36-34-588-643

E-mail: palyazat2.penzugy@tata.hu

Ügytípusok:

Követelések nyilvántartása, behajtása; Pénztár

 

Knízner Zsuzsanna

pénzügyi ügyintéző

3.em. / 304. iroda

Tel.: +36-34-588-624

E-mail: koltsegvetes@tata.hu

Ügytípusok:

Könyvelés (hivatal)

 

Nagyné Zsigmond Katalin

pénzügyi ügyintéző

3.em. / 301. iroda

Tel.: +36-34-588-631

E-mail: nagyne.katalin@tata.hu

Ügytípusok:

Tárgyieszköz-nyilvántartás

 

Szűcs Valéria

pénzügyi ügyintéző

3.em. / 303. iroda

Tel.: +36-34-588-621

E-mail: szallitok@tata.hu

Ügytípusok:

Szállítói állomány nyilvántartása, utalás

 

Veres Adrienn

pénzügyi ügyintéző

3.em. / 304. iroda

Tel.: +36-34-588-623

E-mail: koltsegvetes@tata.hu

Ügytípusok:

Könyvelés (önkormányzat)

 

Zhorela Beáta

pénzügyi ügyintéző

3.em. / 303. iroda

Tel.: +36-34-588-640

E-mail: zhorela.beata@tata.hu

Ügytípusok:

Banki ügyletek intézése; Támogatási szerződések nyilvántartása, utalás

 

Intézménygazdálkodási feladatok

Kiss Petra

pénzügyi ügyintéző

3.em. / 308. iroda Kistérségi ügyek intézése

Tel.: +36-34-777-635

E-mail: normativa@tata.hu

Ügytípusok:

Állami támogatás kezelése

 

Velmovszki Ferencné

pénzügyi ügyintéző

3.em. / 308. iroda tartozó ügyeket.

Tel.: +36-34-777-635

E-mail: velmovszki.ferencne@tata.hu

Ügytípusok:

Könyvelés (Szociális Alapellátó Intézmény)

 

IV. EGYÉB INFORMÁCIÓ

Tata Város Önkormányzatának bankszámlái

50440016-10016147 Költségvetési elszámolási számla

50440016-10030455 Gépjárműadó beszedési számla

50440016-10031470 Egyéb bevételek elszámolási számla

50440016-10030905 Helyi iparűzési adó beszedési számla

50440016-10031126 Építményadó beszedési számla

50440016-10030981 Telekadó beszedési számla

50440016-10030596 Idegenforgalmi adó beszedési számla

50440016-10031243 Termőföld bérbeadás szja beszedési számla

50440016-10031731 Késedelmi pótlék elszámolási számla

50440016-10031614 Mulasztási bírság beszedési számla

50440016-10028612 Idegen bevételek beszedési számla

50440016-10028629 Talajterhelési díj beszedési számla

50440016-10028636 Környezetvédelmi Alap számla

50440016-10028643 Államigazgatási eljárási illeték beszedési számla

50440016-10031896 Egyéb helyi adó beszedési számla

Letölthető dokumentumok