Ügyrend

A BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE

HUMÁN ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG

 

A Bizottság döntési és ellenőrzési jogkörében:

Ellenőrzi az önkormányzati köznevelési intézmények szervezeti és működési szabályzatát, valamint a nevelési-oktatási intézmény nevelési programját, házirendjét, illetve gyakorolja a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott egyetértési jogot.

Meghatározza az önkormányzat által fenntartott óvodák működési (felvételi) körzetét.

Ellenőrzi a köznevelési intézmény gazdálkodását, működésének törvényességét, hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét, nevelési-oktatási intézményben továbbá a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzése érdekében tett intézkedéseket; valamint szakértő közreműködésével értékeli a fenntartásában működő köznevelési intézmények pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai-, szakmai munka eredményességét.

Engedélyezi az általa fenntartott köznevelési intézményben a maximális csoportlétszámtól való eltérést.

Dönt az önkormányzat által fenntartott óvodákba történő jelentkezések módjáról, időpontjáról, az óvodák heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról.

Dönt a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj pályázatokról.

Ellenőrzi a nem önkormányzati köznevelési intézményekkel kötött köznevelési megállapodásban foglaltak betartását.

Ellenőrzi a közművelődési feladatokat ellátó gazdasági társasággal kötött közművelődési megállapodásban foglaltak megvalósulását.

Jóváhagyja a közgyűjteményi intézmények szervezeti és működési szabályzatát, éves munkatervét és éves beszámolóját, állományvédelmi tervét, digitalizálási stratégiáját, gyűjtőköri szabályzatát, gyűjteménygyarapítási és revíziós tervét, szakértői vélemény alapján értékeli az intézmények szakmai teljesítményét, dönt a leltározással, revízióval, selejtezéssel kapcsolatos ügyekben, meghatározza az intézmény használati szabályzatát.

Dönt az önkormányzati fenntartású közgyűjteményi intézmények zárva tartásáról.

Dönt a szociális, gyermekjóléti és egészségvédelmi, a sportcélú, a kulturális, a köznevelési és ifjúsági pályázati támogatásokra elkülönített pénzeszközök pályáztatás útján való felhasználásáról Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének mindenkori éves költségvetéséről szóló rendeletében foglaltak alapján.

Dönt az önkormányzati fenntartású közgyűjteményi intézményekben a megengedett leltárhiány elengedéséről.

Jóváhagyja a fenntartásában működő gyermekjóléti intézmény szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját, házirendjét.

Elfogadja az önkormányzati szociális bérlakások kiutalásának listáját, és dönt az önkormányzati szociális bérlakások kiutalásáról.

Dönt az önkormányzati fenntartású bölcsőde nyitvatartási rendjének meghatározásáról.

Felügyeli és ellenőrzi az önkormányzat által fenntartott egészségügyi intézmény működését, jóváhagyja szervezeti és működési szabályzatát, térítési díj szabályzatát és házirendjét.

Ellátja a polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozatának nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.

A sportról szóló önkormányzatai rendeletben foglaltak szerint megállapítja sportcélú támogatásokra vonatozó pályázat eljárás szabályait, a pályázati felhívás tartalmát, elbírálja a beérkezett pályázatokat és dönt a támogatások odaítéléséről.

Dönt az oktatási és kulturális alap, valamint az egészségvédelmi, szociális és sport alap pályázati támogatásokra elkülönített pénzeszközök pályáztatás útján való felhasználásáról, és ennek keretében államháztartáson kívüli forrás átadásáról – átvételéről alapítványi támogatások kivételével az önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendeletében foglaltak szerint.

 

A Bizottság véleményezési, javaslattételi, valamint általános jogkörében:

Véleményezi a köznevelési és közművelődési, közgyűjteményi, egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális intézmények létesítéséről, gazdálkodási jogköréről, átszervezéséről, tevékenységi körének módosításáról, nevének megállapításáról szóló előterjesztéseket.

Véleményezi a köznevelési, művelődési, közgyűjteményi, egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi, ifjúsági és sport témájú pályázatok benyújtására vonatkozó előterjesztéseket.

Véleményezi a köznevelési, közgyűjteményi, egészségügyi, szociális és gyermekjóléti intézmények vezetői feladatainak ellátására beérkezett pályázatokat.

Előzetesen véleményezi köztéri műalkotások elhelyezését, áthelyezését, megszüntetését.

Véleményezi az önkormányzat, a társulás szociális szolgáltatástervezési koncepcióját.

Véleményezi a város közfoglalkoztatással kapcsolatos programjait, terveit.

Javaslatot tesz ellátási szerződés kötésére nem önkormányzati fenntartású szociális és gyermekvédelmi intézményekkel.

Véleményezi az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátásáról készített éves beszámolót.

A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében közreműködik a gyermekvédelmi törvényben meghatározott, gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó személyek és intézmények együttműködésének összehangolásában.

Véleményezi Tata Gyermekbarát Város éves programját, a város ifjúságpolitikai koncepcióját, és a végrehajtásáról készített éves beszámolót, közreműködik annak végrehajtásában.

Véleményezi az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapítására és kialakítására vonatkozó rendelet-tervezetet, valamint az egészségügyi ellátás területére vonatkozó önkormányzati megállapodásokat, szerződéseket.

Együttműködik a nem önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekkel, szociális, a gyermekvédelmi, illetve egészségvédelmi célú civil szervezetekkel és a nemzetiségi önkormányzatokkal.

Véleményezi az önkormányzati intézmények, gazdasági társaságok vezetőinek éves prémiumfeladatait.

Véleményezi a helyi sportfejlesztési koncepciót, és a végrehajtásáról készített éves beszámolót, közreműködik annak végrehajtásában.

Együttműködik a testneveléssel és sporttal foglalkozó egyesületekkel, szervezetekkel, intézményekkel.

Előzetesen véleményt nyilvánít sportcélra történő területhasznosításról, ellenőrzi a város tulajdonában lévő különböző sportcélú ingatlanok szerződés szerinti használatát.

Véleményezi a humánterületet érintő költségvetési tárgyú előterjesztéseket.

Véleményezi a közterület elnevezéseket, átnevezéseket.

Véleményezi az önkormányzati rendelet-tervezeteket.

Segíti a közrend, közbiztonság területén tevékenykedő civil szerveződések munkáját.

Véleményezi Tata Város bűnmegelőzési és kábítószer-megelőző programjait és segíti azok végrehajtását.

Tata Város Önkormányzata által alapított tanulmányi ösztöndíjakról és adományozásuk rendjéről szóló önkormányzati rendeletében foglaltak szerint véleményezi a városi felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj-pályázatokat.

Véleményezi a nem önkormányzati köznevelési intézményekkel kötött köznevelési megállapodásokat, azok módosítását, és a végrehajtásáról készített éves beszámolót.

Véleményezi a közművelődési megállapodás alapján közművelődési feladatokat ellátó gazdasági társaság éves üzleti tervét, annak közhasznúsági mellékletét, valamint a vele kötött közművelődési megállapodásban foglaltak megvalósulását.

Véleményezi Tata Város Kulturális Koncepcióját és a végrehajtásáról készített éves beszámolót, közreműködik annak végrehajtásában.

Előzetesen véleményezi a Szociális Alapellátó Intézmény Szervezeti és működési szabályzatát, szakmai programját, házirendjét a szociális ellátások és egyes szociális szolgáltatásokról, valamint azok térítési díjáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint.

Véleményezi a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint a közterület elnevezésére, átnevezésére vonatkozó előterjesztéseket.