Ügyrend

A BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE

PÉNZÜGYI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG

 

A Bizottság döntési és ellenőrzési jogkörében:

Dönt a környezetvédelmi alapként elkülönített keret felhasználásáról és ennek keretében államháztartáson kívüli forrás átadásáról – átvételéről alapítványi támogatás kivételével a helyi környezet és természetvédelmi alap létrehozására és az alapról való gazdálkodás helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletben és az önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendeletében foglaltak szerint.

Meghatározza a helyi védelem alatt álló értékek feltárásához, fenntartásához, karbantartásához, felújításához elnyerhető vissza nem térítendő támogatás pályázati feltételeit.

Meghatározza a közút-híd, környezetvédelmi feladat, parkfenntartás, városgazdálkodás, csapadékvíz elvezetés, temető fenntartás feladattervét az éves költségvetési kereten belül.

Kialakítja a közút kezelőjeként a közút forgalmi rendjét, helyi utak forgalmi rendjét, ha a közúti közlekedésről szóló törvény másként nem rendelkezik.

Felülvizsgálja, és ha szükséges módosítja a forgalmi rendet (a forgalmi körülmények, vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása esetén, de legalább öt évenként, továbbá a közlekedési hatóság felhívására, illetve egyedi kérelem esetén).

Meghatározza a városfejlesztési alap felhasználását az önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendeletében jóváhagyott keretösszeg erejéig.

Ellátja az önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott, a tulajdonosi jogok gyakorlásával, illetve a pénzügyekkel foglalkozó bizottság hatáskörébe utalt feladatokat.

Ellátja az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott, a bizottság hatáskörébe utalt feladatokat.

Dönt A közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint az utcanév tábla közterületi elhelyezéséről.

Ellenőrzi és értékeli az önkormányzat által nyújtott kölcsönök, támogatások szabályszerű hasznosulását, felhasználását, a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, az önkormányzati fejlesztések, beruházások pénzügyi kihatásait, az önkormányzati vagyonnyilvántartás vezetését.

 

A Bizottság véleményezési, javaslattételi, valamint általános jogkörében: 

Ellátja a Mötv. 120. §-ban foglalt feladatokat, továbbá

Véleményezi a helyi adó bevezetésére, megszüntetésére, módosítására, mértékére irányuló előterjesztéseket, s azok figyelembevételével javaslatot tesz a képviselő-testületnek.

Véleményezi az önkormányzati ár- és díjmegállapító hatáskörbe tartozó szolgáltatási díjak, árak tervezett változtatását.

Véleményezi a pénzügyi kihatású önkormányzati előterjesztéseket, döntéseket.

Véleményezi az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezetet.

Véleményezi az önkormányzat intézményi rendszerének vagyonmozgással vagy 1 millió forintot meghaladó költséggel járó átalakulását, átszervezését.

Véleményezi az önkormányzati alapítású vagy érdekeltségű gazdálkodó szervezetek alapítását, átszervezését, megszüntetését, gazdasági társaság éves üzleti tervét, gazdasági társaságban való önkormányzati részvételt, javaslatot tesz az Önkormányzatot képviselő személyére, évente értékeli gazdasági és pénzügyi szempontból az önkormányzat gazdasági társaságban való részvételét.

Véleményezi a településfejlesztési koncepciót, terveket, az integrált településfejlesztési stratégiát, a településrendezési eszközöket, a településképi arculati kézikönyvet és a településképi rendelet-tervezetet.

Véleményezi a belterületbe vonások kezdeményezését, megvalósítását és költségvetési kihatásait.

Véleményezi a fejlesztési és beruházási terveket.

Figyelemmel kíséri és közreműködik a gazdasági programban foglaltak végrehajtásában.

Véleményezi a lakás- és helyiséggazdálkodással kapcsolatos önkormányzati előterjesztéseket.

Véleményezi a városüzemeltetést érintő előterjesztéseket.

Figyelemmel kíséri a települési környezetvédelmi programban foglalt feladatok végrehajtását, a helyi jelentőségű védett természeti területek, értékek megóvásának, őrzésének, fejlesztésének és bemutatásának helyzetét.

Figyelemmel kíséri a település erdő- és környezetgazdálkodását, vízgazdálkodását, a környezet- és természetvédelmi stratégiák (különös tekintettel a klíma-, és öko-stratégia, továbbá a visszatérő forrásokkal kapcsolatos intézkedési tervek) végrehajtását.

Kezdeményezi a környezet- és természetvédelmi tárgyú helyi szabályok megalkotását, szükség szerinti módosítását, aktualizálását.

Javaslatot dolgoz ki, illetve véleményez a városi, kistérségi, megyei, vagy regionális környezet- és természetvédelmi célokat is érintő önkormányzati együttműködések tekintetében.

Együttműködik az illetékességi területén tevékenykedő idegenforgalommal foglalkozó szervezetekkel, gazdasági társaságokkal, intézményekkel, valamint a megyei, a regionális idegenforgalmi szervezetekkel.

Tájékozódik Tata Város Turizmus Stratégiájában foglalt feladatok végrehajtásáról.

Véleményezi a közművelődési megállapodás alapján közművelődési feladatokat ellátó gazdasági társaság éves üzleti tervét, valamint véleményezi a gazdasági társasággal kötött vagyonkezelési szerződésben foglalt feladatok végrehajtását.

Véleményezi a turisztikával kapcsolatos képviselő-testületi előterjesztéseket.

Véleményezi a vállalkozások foglalkoztatás-növelő támogatásáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint benyújtott pályázatokat.