Képviselők juttatása

A KÉPVISELŐK JUTTATÁSA

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2020. (X.1.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

A települési képviselő

  1. § (1) A települési önkormányzati képviselők havi tiszteletdíja: 130.000 Ft.

(2) A képviselőt az (1) bekezdés szerinti tiszteletdíjon felül az alábbi összeg illeti meg, ha:

a) a képviselő bizottság tagja – több bizottsági tisztség, tagság esetén is – 65.000 Ft/hó,

b) a képviselő a bizottság elnöke – több bizottsági tisztség, tagság esetén is – 160.000 Ft/hó.

(3) A nem képviselő bizottsági tag havi tiszteletdíja: 65.000 Ft/hó.

(4) A társadalmi esélyegyenlőségi tanácsnokot az (1) és (2) bekezdés szerinti tiszteletdíjon felül 65.000 Ft/hó tiszteltdíj illeti meg.

(5) Az önkormányzati képviselő, a bizottság elnöke, a tanácsnok, a nem önkormányzati képviselő bizottsági tag tiszteletdíjra a megbízatás keletkezésének napjától a megbízatás megszűnésének napjáig jogosult.

(6) Ha az önkormányzati képviselő, a bizottság elnöke, a tanácsnok, a nem önkormányzati képviselő bizottsági tag megbízatása hónap közben keletkezik, illetve szűnik meg, úgy időarányos tiszteletdíjra jogosult.

(7) A tiszteletdíjat a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell a képviselő, a képviselői tagsággal nem rendelkező bizottsági tag által megadott bankszámlára utalni. Kérelem esetén a tiszteletdíj a házipénztárból is kifizethető.

  1. § (1) A képviselőnek a képviselő-testületi ülésről való távolmaradását elsősorban írásban (levél, e-mail), kivételesen szóban az ülést megelőzően jeleznie kell a polgármesternek.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásától kivételes esetekben el kell tekinteni, amennyiben a képviselő távolmaradását az akadályoztatás megszűnését követő 5 napon belül igazolja.

(3) Ha a képviselő a testületi ülésén történő megjelenést előzetes jelzés nélkül egy alkalommal elmulasztja a részére megállapított egy havi tiszteletdíját a 15 %-kal csökkenteni kell. A második mulasztást követően a csökkentés mértéke 25%, a harmadik és további mulasztás esetén 50 %.

(4) E rendelet alkalmazásában kivételes eset: munkahelyi vagy tanulmányi elfoglaltság, egészségügyi vagy családi okok.

  1. § A képviselő a személyes érintettség bejelentésére vonatkozó kötelezettségének elmulasztása esetén két hónapon át a tiszteletdíjának 50 %-ára jogosult.
  2. § (1) A települési önkormányzati képviselők természetbeni juttatásként jogosultak:

a) laptop használatára,

b) mobilinternet előfizetésre,

c) az önkormányzat mindenkori mobiltelefon-flottájába történő belépésre.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti természetbeni juttatást az eskütételt követő 60 napon belül kell írásbeli átvételi elismervény ellenében a képviselőnek átadni. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti juttatás igénybevételének időpontjáról a képviselő dönt a mindenkori flottaszerződés rendelkezései szerint.

(3)  Amennyiben a képviselő az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti természetbeni juttatásra nem tart igényt, úgy számára a képviselő-testületi ülés anyagai papíralapon kerülnek megküldésre.

(4)  A képviselő az (1) bekezdés a) pontja szerinti természetbeni juttatást köteles megőrizni, rendeltetésszerűen használni és megbízása megszűnését követő 15 napon belül visszaadni.

 

Letölthető dokumentumok