HIRDETMÉNY – A bírósági ülnökök jelöléséről

A Köztársasági Elnök a 39/2023. (III. 6.) KE határozatával a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvényben foglaltak figyelembevételével a törvényszékek, a járásbíróságok, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságok ülnökeinek megválasztását a 2023. március 7. napja és 2023. április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki.

Az Országos Bírósági Hivatal Elnöke a 24.SZ/2023. (II.15.) OBHE határozatában megállapította a megválasztandó ülnökök számát. A határozat értelmében a Tatai Járásbíróságra három fő, a fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bírósági ülnök választandó meg, akik segítik a járásbíróság munkáját.

A bírósági ülnökválasztás szabályai az alábbiak:

Kit jelölhetnek a fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bírósági ülnöknek? 

 • aki 30. életévét betöltötte, magyar állampolgár, de még a 70. életévét nem érte el,
 • nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.
 • A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 680. § (5) bekezdése különös feltételt határoz meg a fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban eljáró ülnökök személyével kapcsolatban. Ezen eljárásban ülnökként kizárólag
 1. pedagógus,
 2. pszichológus, vagy
 3. a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.
 • Az ülnökök a megbízatásuk időtartama alatt nem lehetnek tagjai pártnak és politikai tevékenységet sem folytathatnak 

Ki jelölheti a fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit?

 • a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei. A tantestületek nyugdíjas, állományukba már nem tartozó pedagógust is jelölhetnek ülnöknek.

Ki jelölheti a fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság nem pedagógus ülnökeit?

 • az egyesületek – kivéve a pártokat -, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a Be. 680. § (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek.

Milyen formanyomtatványon kell a jelöltnek a jelölés elfogadását követően haladéktalanul, de legkésőbb 2023. április 14. napjáig Tata Város Polgármestere részére a jelölést benyújtani?

 • Bírósági ülnökké jelölés a fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróságra – 4/b sz. melléklet
 • Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról – 5.sz. melléklet az igazolások csatolásával együtt
 • a bírósági ülnökök részére kiállított hatósági erkölcsi bizonyítványt, mellyel a jelölt azt igazolja, hogy büntetlen előéletű, nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt (a jelöléshez ezen speciális feltételt is igazoló erkölcsi bizonyítványt kell igényelni.)

Amennyiben a fenti nyomtatványokat pontatlanul töltik ki, illetve a szükséges igazolásokat (pedagógus, pszichológus diploma másolata, a Be. 680.§ (5) bek. c) pontja szerinti munkáltatói igazolás) nem mellékelik, úgy a jelöltet megválasztani nem lehet.

A jelölést elfogadásakor a jelöltnek nyilatkoznia szükséges arról, hogy beleegyezik-e, hogy a megválasztását az önkormányzat képviselő-testülete nyilvános ülésen tárgyalja.

E-mailen a jelöléseket nem áll módunkban elfogadni.

A formanyomtatványok – Bírósági ülnökké jelölés a fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróságra – 4/b sz. melléklet; Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról – 5.sz. melléklet – valamint az ülnökök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató – 3.sz. melléklet letölthető az önkormányzat honlapjáról  – www.tata.hu – is. Továbbá munkaidőben beszerezhető a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzői titkárságán (Tata, Kossuth tér 1., I. emelet, 107. iroda, telefon: 588-616), ahol munkatársaim készségesen adnak tájékoztatást az ülnökválasztással kapcsolatos egyéb kérdésekről. 

Ki dönt a Tatai Járásbíróság ítélkezési munkáját segítő bírósági ülnökök megválasztásáról?

 • Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete az áprilisi ülésén, illetve lehetőségük van a települési nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületeinek is döntést hozni 2023. április 30. napjáig.

Tata, 2023. március 20.

Michl József

                                                                      Tata város polgármestere

 

3 melléklet a bírósági ülnök jogai és kötelezettségei

4b melleklet jelölés minta – fk ülnök_2023

5 melleklet jelölést elfogadó nyilatkozat_2023

Adatvédelmi tájékoztató